Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Failure Of Engineering Materials CMM 519 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SUNAL AHMET PARASIZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective During design of a component or structure the possibility of failure should be minimized. Thus, for a design engineer it is important to understand the mechanics of the various failure modes?fracture, fatigue, and creep?and be familiar with appropriate design principles that may be employed to prevent failures during service. In this course the aim is to provide some knowledge for students in this perspective.
Course Content Strain and stress relationships, elastic and inelastic deformation of materials, crystalline structure and defects, elements of fracture mechanics, factors affecting failure, fatigue and creep, and environmental degradation of materials.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Describe dimple-fracture, the cup- and cone fracture, the embrittlement at high deformation rate, large grain sizes and three-axial stress-states Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
2 Describe the transition from ductile to brittle fracture for decreasing temperature and increasing grain size Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
3 Use fracture criteria according to theoretical strength, Griffith?s theory, fracture mechanics. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
4 Describe the initiation and propagation of fatigue cracks and to predict the number of cycles to failure from information on crack propagation rate, load conditions, initial crack size and fracture toughness, KIC. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
5 Predict the influence of a static load on the fatigue strength of a material according to the Goodman and the Gerber relations. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
6 Knows creep mechanisms: dislocation creep, Nabarro-Herring creep and Coble creep Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
7 Use creep deformation mechanism maps. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
8 Knows design criteria?s for prevention for fatigue and creep failure. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 General concepts of strain and stress. Elastic and inelastic deformation of materials.
2 Crystalline structure, defects and microstructure in solids.
3 Theoretical strength of solids. Stress concentration factor. Ductile and brittle fracture characteristics.
4 Elements of Fracture mechanics. Griffith crack theory, critical flaw size and design philosophy.
5 Determination of toughness from crack opening displacement and J integral tests. Parameters that affect fracture. Notch bar impact testing of materials.
6 Fatigue fracture appearance. Parameters that affect fatigue life.
7 Parameters that affect fatigue life.
8 Design for fatigue. Safe?life and fail-safe approaches.
9 Cyclic softening and hardening.
10 Mid-term exam
11 Homologous temperature. Creep strain and strain-time curves. Creep deformation mechanisms
12 Prediction of creep behavior of materials. Stress relaxation. Super plastic behavior of materials.
13 Materials for elevated temperature applications. Prevention of creep failure.
14 Environmental degradation of materials, hydrogen embrittlement, stress corrosion
Resources
Course Notes Mechanical Behavior of Materials, Norman E. Dowling, 2012
Course Resources 1. Fatigue of materials, S. Suresh, 1998
2. Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials,, R.W.Hertzberg, John Wiley, 1995
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 10
2. Ödev 10
3. Ödev 10
4. Ödev 10
5. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 12 12
Assignment 5 5 25
Final examination 1 12 12
Total Workload 145
Total Workload / 25 (Hours) 5.8
dersAKTSKredisi 6