Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tradition Of Text Analysis In The Clas. Turk. Lit. TED 650 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. OZAN YILMAZ
Course Lecturers
Course Assistants Res.Asst. Arzu Yildirim, Res.Asst. Dr. Orhan Kaplan, Res.Asst. B. Gülay Açar
Course Category
Course Objective Learning tradition of text commentary with its examples. Learning text commentary techniques, with reference to the works which has been written from 16. century to the present day by text commentary techniques. Acquiring the ability of applying text commentary techniques on Classical Turkish Literature texts.
Course Content Learning text commentary techniques and methods, learning historical development of text commentary in Arabic and Farsi Literature.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Learns text commentary techniques. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework,
2 Acquires knowledge about historical development of text commentary. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework,
3 Recognizes commented texts chosen from Arabic and Farsi Literature. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework,
4 Learns historical development of text commentary in Turkish Literature. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework,
5 Learns text commentary techniques used in Turkish Literature. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework,
6 Becomes able to recognize and explain difference between the classical text commentary and modern text commentary. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework,
7 Becomes able to approach to classical texts with modern text commentary techniques. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Defining terms about commentary such as Şerh, şarih, teşrîh, hâşiye, talikât. Definition of text commentary, historical development and literature information about this area.
2 Formation and development of text commentary concept in Arabic and Farsi Literatures. Listing works written in the area of commentary chronologically.
3 Explaining the “Turkish Commentary literature” expression. Assessment of classical text commentary and sufistic text commentary titles. Classification and examplfying about these topics.
4 Specifying the fundamentals of text commentary tradition in Turkish Literature. Presenting the criteria about why the commented works are commented.
5 Text commentary tradition in the 16th century: commentary of Sudî-i Bosnevî. Giving information about commentary of Gülistân ve Bostân in Turkish Literature.
6 Text commentary tradition in the 16th century: Commentaries written on Mevlana’s Mesnevi and Sem’i Mustafa’s Serh-i Mesnevi.
7 Text commentary tradition in the 17th century: Reviews on İsmail Hakkı Bursevî and Rûhü’l-Mesnevî.
8 Text commentary tradition in the 17th century: examples from Manzum lügat commentaries.
9 Midterms
10 Text commentary tradition in the 18th century: examples from commentaries made on kasides of Urfî-i Şirazî ve effects of Sebk-i Hindî trend on text commentary works.
11 Text commentary tradition in the 18th century: Reading from commentaries made on kasides of Şevket-i Buharî and effects of Sebk-i Hindî trend on text commentary works.
12 Text commentary tradition in the 19th century: Reading from example texts on commentaries made on Sünbülzade Vehbî´s dictionaries named Tuhfe-i Vehbî and Nuhbe-i Vehbî.
13 Text commentary tradition in the 20th century: Approaching on Classical Turkish literature with modern text commentary techniques. Ali Nihat Tarlan method and applications.
14 Text commentary tradition in the 20th century: Approaching on Classical Turkish literature with modern text commentary techniques. Structuralism method and applications.
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Güleç, İsmail: Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve Şerhleri, Istanbul: Pan Kitap, 2008.
2. Yekbaş, Hakan: “Metin Şerhi Geleneği Çerçevesinde Şârihlerin Divan Şiirine Yaklaşımları”, SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 23 (Bahar 2008), s. 189-217.
3. Şentürk, Atilla, Ahmet Kartal: Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Istanbul: Dergah Yayınları, 2007.
4. Saraç, Yekta: “Şerhler”, Türk Edebiyatı Tarihi II, ed. Talat Sait Halman ve öte., (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006), 122-134.
5. Dilçin, Cem: “Cumhuriyet’in 80. Yılında Divan Şiiri Üzerine Düşünceler” Türkoloji Dergisi XVI/2 (2003), s. 1-21.
6. Tekin, Gönül Alpay: “Eski Türk Edebiyatı Metinlerinin Bugünkü Türkçe’ye Açılamalarla Çevrilmesinin Gerekliliği Üzerine [Ali Şir Nevai’den Beyitlerle], Mustafa Canpolat Armağanı, haz. Aysu Ata, Mehmet Ölmez, Ankara: 2003.
7. Aksoyak, İsmail Hakkı: “Metin Şerhi”, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Haz. Mustafa İsen ve diğ., Ankara: Grafiker Yayınları, 2002, s. 283-290.
8. Mengi, Mine: “Metin Şerhi, Tahlili ve Tenkidi Üzerine”, Divan Şiiri Yazıları, Ankara: Akçağ Yay., 2000..
9. Ceylan, Ömür: Tasavvufi Şiir Şerhleri, Istanbul: Kitabevi, 2000.
10. Şentürk, Atilla: Osmanlı Şiir Antolojisi, İstanbul: YKY, 1999.
11. Şentürk, Atilla: “Ali Nihat Tarlan’ın Fuzûlî Divan’ı Şerhi’ne dair”, Bir: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 3 (1995), s. 261-275.
12. Kortantamer, Tunca: “Teori zemininde metin şerhi meselesi”, EÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, s. 8 (1994), s. 1-10.
13. Tarlan, Ali Nihat: “Metinler Şerhine Dair”, Edebiyat Meseleleri, İstanbul: Ötüken, 1981.
14. Yılmaz, Ozan: “Klasik Şerh Edebiyatı Literatürü”, TALİD, S. 9, İstanbul, 2007, s. 271-304.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Course develops student’s skills of expression and research. X
2 Course develops student’s the ability to use computers. X
3 Course develops student’s analysis capability about language and literature.
4 Course develops student’s the ability to understand periods, artists and movements. X
5 Course develops student’s research techniques and bibliographic information.
6 Course develops student’s the ability to compare classical Turkısh literature and modern Turkısh literature.
7 Course develops student’s techniques of analysis of folk literature.
8 Course develops student’s practical interpretation skills about language. X
9 Course develops student’s the ability of scientific discipline. X
10 Course develops student’s the ability of interpret the modern Turkish dialect.
11 Course develops student’s the ability of assess the history of Turkish language.
12 Course develops student’s the ability of assess the history of Turkish literature.
13 Course develops student’s the ability of understand the choice literary works.
14 Course develops student’s the ability of increasing expertise.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
3. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 6 6
Assignment 3 10 30
Performance Task (Laboratory) 1 15 15
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6