Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Insan Haklari Hukuku HUK 209 3 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator LEVENT ERSİN ORALLI
Course Lecturers LEVENT ERSİN ORALLI,
Course Assistants

Arş. Gör. Ali ÖZDEMİR

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

İlgili insan hakları belgeleri, yapılaştırılan organları ve usulleriyle bir bütün olan ulusalüstü insan hakları hukukunun, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin standartlarının ortaya koyulmasıdır.

Course Content

Dersin İçeriği Devlet iktiranının birey lehine sınırlanmasını ifade eden ve bireyi bu iktidarın kötüye kullanılmasına karşı koruyan mekanizmalar vazeden insan hakları anlayışının günümüzdeki önemi giderek artmaktadır. Nitekim ülkemizi de yakından ilgilendirdiği üzere dünyanın hemen her bölgesinde ve global ölçekte kurulmuş bulunan hükümetler-arası örgütlere girmenin birinci ve en önemli koşuludur.
İnsan Hakları Hukukunun temel inceleme konusu, insan haklarının tanınmasını, korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemlerin teknik hukuki analizidir. Bu yolla yürürlükteki insan hakları standartları açıklanarak öğrencinin bu standartların bilgisine ulaşması sağlanmaktadır. Bu bağlamda, başta ülkemizin de taraf olduğu, evrensel düzeyde Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ayrıca Amerikan Devletleri Örgütü tarafından üretilmiş Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Afrika Birliği Örgütü tarafından üretilmiş Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı genel hatlarıyla incelenmektedir.
Bölgesel ve Uluslararası sistemlerin genel olarak analizinin yanı sıra, ilgili sözleşmelerde düzenlenen haklar, normatif unsurları ve içtihatlar ışığında incelenmektedir. Ayrıca, mekanizmaların işleyişinin anahtarı olan usul hukuku boyutu ele alınmaktadır. Bu belgelerin bir çoğuna Türkiye?nin taraf bulunduğu; Anayasa (md.90) uyarınca bu belgelerin iç hukukun bir parçasını teşkil ettiği; yargı yerleri dahil ulusal yetkili makamları bu standartların bağladığı; özellikle ulusal yüksek yargı yerleri tarafından olmak üzere, genel olarak ulusal mahkemelerce üretilen kararlarda anılan belgelerin değerlendirildiği ve kullanıldığı gözönünde bulundurularak, ders işlenmektedir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>M. Semih GEMALMAZ, Ulusal&uuml;st&uuml; İnsan Hakları Hukukuunun Genel Teorisine Girşi Cilt 1-2, Genişletilmiş ve G&uuml;ncelleştirilmiş 8.Bası, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2012</p> <p>Yasemin &Ouml;ZDEK, Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve T&uuml;rkiye: AİHS sistemi, AİHM Kararlarında T&uuml;rkiye, TODAİE, Ankara, Mart 2004,</p> <p>A.Şeref G&Ouml;Z&Uuml;B&Uuml;Y&Uuml;K ve Feyyaz G&Ouml;LC&Uuml;KL&Uuml;, Avrupa İnsan Hakları S&ouml;zleşmesi ve Uygulaması: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Y&ouml;ntemi, 11. Ek Protokole G&ouml;re Hazırlanıp Genişletilmiş, 11. Bası, Turhan Kitatabevi, Ankara, 2016</p>
Course Resources

Halil KALABALIK, İnsan Hakları Hukuku: Kavram-Uygulama-Hak ve Ödevler, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 3.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.

Mustafa ERDOĞAN, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Gözden geçirilmiş 3.Baskı, Orion Kitabevi, Ankara, 2012.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 30
2. Kısa Sınav 30
1. Ödev 10
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 4