Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hastanede Yatan Çocuklarin Eğitimi ECE 012 0 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AYŞE GÜLER KÜÇÜKTURAN
Course Lecturers Prof.Dr. AYŞE GÜLER KÜÇÜKTURAN,
Course Assistants

Arş. Gör. Esra Betül Menevşe

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı öğretmen adaylarının tedavi gören çocukların eğitim süreci hakkında temel bilgiyi kazanmalarını sağlamaktır.

Course Content

Hastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, ruhsal durumları; hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim; hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama; hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planı hazırlama ve uygulama; hastane okulları ile ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel arasındaki etkileşim.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hastane ve hastalık ile ilgili temel kavramları bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav ,
2 Hasta çocuk ile ilgili temel gelişimsel özellikleri kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav ,
3 Hasta çocuğa yönelik etkinlik planlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Ödev,
4 Hasta çocuk ve aile etkili iletişim kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders ile ilgili genel bilgilendirme Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
2 Hastane ve hastalık hakkında genel bilgi Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
3 Hastanede yatan çocukların gelişimsel özellikleri Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
4 Hastanede yatan çocukların ilgi ve ihtiyaçları Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
5 Hasta çocukların duygusal özellikleri Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
6 Hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
7 Hastaneye hazırlık süreci Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
8 Yıliçi sınav
9 Cerrahi uygulamalar ve ölümcül hastalığı olan çocuklar Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
10 Hastanede yatan çocuklara yönelik oyun ve müzik etkinlikleri Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
11 Hastanede yatan çocuklara yönelik sanat ve drama uygulamaları Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
12 Hastanede yatan çocuklara yönelik matematik ve hikaye etkinlikleri Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
13 Hastane okulları Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
14 Genel tekrar ve değerlendirme Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
Resources
Course Notes
Course Resources

Öğretim elemanının hazırladığı ders notları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. X
2 Öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine hazır oluşlarını sağlamak için eğitim ortamını hazırlar, öğrenme sürecini etkin bir şekilde yürütür, ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanarak değerlendirir.
3 Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ve materyalleri hazırlar.
4 Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapar. X
5 Alan eğitimde karşılaştığı problemleri belirler, bireysel ve grup çalışmaları yürüterek problemlere çözüm önerileri getirir ve uygular. X
6 Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme yapar, kişisel ve mesleki yönden kendini geliştirmeye yönelik çalışmalara katılır.
7 Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile ilgili mevzuatı bilir, takip eder bu doğrultuda etkili iletişim kurar ve işbirliği yapar.
8 Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanarak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar. X
9 Öğrencilerin gelişimi için erişilebilir teknoloji ile yaş dönemine uygun görsel-işitsel öğretim materyallerini kullanır, öğrencilerinin kullanmalarına olanak sağlar.
10 Toplumsal ve siyasal yapılara ilişkin bilgiye sahiptir ve demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni yaşama katılır.
11 Alan eğitimi ve meslek bilgisi kaynaklarını takip edebilecek ve bu konular ile ilgili meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültür ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına uygun hareket eder. X
13 Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, üst düzey bilişsel becerilerini geliştireceği etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları hazırlar. X
14 Öğrenmeyi öğrenme, öz düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerine sahiptir ve yeni bilgiye erişmek için bu becerileri kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 2 2 4
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 5 5
Total Workload 95
Total Workload / 25 (Hours) 3.8
dersAKTSKredisi 4