Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Erken Çocuklukta Dil ve Kavram Gelişimi ECE 007 0 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AYŞE GÜLER KÜÇÜKTURAN
Course Lecturers Prof.Dr. AYŞE GÜLER KÜÇÜKTURAN,
Course Assistants

Arş. Gör. Esra Betül Kölemen

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Çocuklarda dil gelişimi ile ilgili kuramsal temelleri kavramak, erken çocukluk döneminde dil gelişimine yönelik eğitimn etkinlikleri hazırlamaktır.

Course Content

Dil gelişimi ve aşamaları; dil kazanımına ilişkin görüşler; dil ve konuşmanın fizyolojik temelleri; yaşlara göre kavram gelişimi, kavram gelişimine yönelik yaklaşımlar, kavramların sınıflandırılması; dilin semantik ögesinde kavramların yeri, örgütlenmesi ve düzenlenmesi; kavram ve dil gelişimindeki ilişki, değerlendirme.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dil ve kavram gelişimi ile ilgili kuramsal temeli kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav ,
2 Erken çocukluk döneminde dil gelişim aşamalarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav ,
3 Dil ve kavram gelişimi arasındaki ilişkiyi kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav ,
4 Dil gelişimi etkinliklerini uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders ile ilgili genel bilgilendirme Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
2 Dil gelişimi ve aşamalar Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
3 dil kazanımına ilişkin görüşler Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
4 Dil ve konuşmanın fizyolojik temelleri Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
5 yaşlara göre kavram gelişimi Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
6 Kavram gelişimine yönelik yaklaşımlar Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
7 Kavramların sınıflandırılması Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
8 Yıliçi Sınavı
9 Dilin semantik ögesinde kavramların yeri Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
10 Çocukta kavramların örgütlenmesi ve düzenlenmesi Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
11 Dil ve kavram gelişimindeki ilişki
12 Çocukta dil ve kavram gelişiminin değerlendirilmesi Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
13 Dil gelişimine yönelik aile etkinlikleri Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
14 Genel tekrar ve değerlendirme Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
Resources
Course Notes
Course Resources

Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. X
2 Öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine hazır oluşlarını sağlamak için eğitim ortamını hazırlar, öğrenme sürecini etkin bir şekilde yürütür, ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanarak değerlendirir. X
3 Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ve materyalleri hazırlar. X
4 Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapar. X
5 Alan eğitimde karşılaştığı problemleri belirler, bireysel ve grup çalışmaları yürüterek problemlere çözüm önerileri getirir ve uygular.
6 Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme yapar, kişisel ve mesleki yönden kendini geliştirmeye yönelik çalışmalara katılır.
7 Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile ilgili mevzuatı bilir, takip eder bu doğrultuda etkili iletişim kurar ve işbirliği yapar.
8 Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanarak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar. X
9 Öğrencilerin gelişimi için erişilebilir teknoloji ile yaş dönemine uygun görsel-işitsel öğretim materyallerini kullanır, öğrencilerinin kullanmalarına olanak sağlar.
10 Toplumsal ve siyasal yapılara ilişkin bilgiye sahiptir ve demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni yaşama katılır.
11 Alan eğitimi ve meslek bilgisi kaynaklarını takip edebilecek ve bu konular ile ilgili meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültür ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına uygun hareket eder.
13 Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, üst düzey bilişsel becerilerini geliştireceği etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları hazırlar. X
14 Öğrenmeyi öğrenme, öz düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerine sahiptir ve yeni bilgiye erişmek için bu becerileri kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
1. Kısa Sınav 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 2 2 4
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 5 5
Total Workload 95
Total Workload / 25 (Hours) 3.8
dersAKTSKredisi 4