Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Günümüz Dünya Sorunlari SBE 002 0 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. YÜKSEL GÜÇLÜ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı günümüz dünya sorunları ve çözüm yolları konusunda farkındalık oluşturmaktır.

Course Content

Dünyanın karşı karşıya kaldığı politik, ekonomik, ekolojik ve sosyal sorunlar; açlık, fakirlik, insan hakları, nüfus, ırkçılık, terör, toprak kayması, erozyon, deprem, sel, kuraklık, çığ düşmesi, trafik, gürültü kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, kentleşme, ilaç bağımlılığı vb. sorunların incelenmesi; enerji sorunu ve çözüm önerileri; alternatif görüşler, çevre eğitimi, sosyal bilgiler dersinin bu konudaki yeri ve önemi; sürdürülebilir toplum tartışmaları ve eğitim.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Günümüz dünyasındaki başlıca politik, ekonomik, ekolojik ve sosyal sorunları genel olarak açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
2 Günümüz dünyasındaki enerji sorununa çözümler önerir. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
3 Günümüz dünyasındaki sorunlar konusunda bilinç oluşturmada sosyal bilgiler dersinin yeri ve önemini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
4 Günümüz dünya sorunlarında sürdürülebilirlik kavramının önemini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
5 Dersle ilgili bir konuda ödev hazırlar ve sunum yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Nüfus, fakirlik ve açlık sorunları ve çözüm önerileri İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
2 İnsan hakları, ırkçılık ve terör sorunları ve çözüm önerileri İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
3 Toprak kayması, erozyon ve sel sorunları ve çözüm önerileri İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
4 Deprem, çığ düşmesi ve kuraklık sorunları ve çözüm önerileri İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
5 Kentleşme ve trafik sorunları ve çözüm önerileri İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
6 Gürültü kirliliği ve hava kirliliği sorunları ve çözüm önerileri İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
7 ARA SINAV
8 Su kirliliği ve toprak kirliliği sorunları ve çözüm önerileri İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
9 İlaç, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı sorunları ve çözüm önerileri İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
10 Enerji sorunu ve çözüm önerileri İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
11 Günümüz dünyasındaki sorunların çözümünde çevre eğitiminin önemi İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
12 Günümüz dünyasındaki sorunlar konusunda bilinç oluşturmada sosyal bilgiler dersinin yeri ve önemi İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
13 Sürdürülebilir toplum tartışmaları ve eğitim İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
14 Sürdürülebilir toplum tartışmaları ve eğitim İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
Resources
Course Notes
Course Resources

* Özey, R., Günümüz Dünya Sorunları. Aktif Yayınevi, İstanbul, 2001.

* Uslu, İ., Çevre Sorunları: Kainat Tasarımındaki Değişimden Ekolojik Felaketlere. İnsan Yayınları,  İstanbul, 1995.

* Çepel, N., Ekolojik Sorunlar Ve Çözümleri. 3. bs., TÜBİTAK, Ankara, 2008.

* Özey, R., Çevre Sorunları, Gen. 3. bs., Aktif Yayınları, İstanbul, 2009.

* Erer, S., Coğrafi Ekolojide Çevre Sorunları Bozulma (Degradasyon) Aşamaları Ve Önlemler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 1992.

* Ertuğ, C., Yeşilden Griye Adım Adım Türkiye: Türkiye’deki İlk Çevre Kirlenme Haritası Ve Ekolojik Denge Bozukluğu Raporu. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2001.

* Keleş, R., 100 Soruda Türkiye’de Kentleşme, Konut ve Gecekondu.  Cem Yayınevi,  İstanbul, 2014.  

* Şahin, C. ;  Sipahioğlu, Ş., Doğal Afetler Ve Türkiye. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2007.

* Güney, E., Çevre Ve İnsan: Toplum Doğa İlişkileri. 2.bs., Çantay  Kitabevi, İstanbul, 2003.

* Güney, E., Genel Çevre Bozulması. Çantay Kitabevi, İstanbul, 2002.

* Güney, E., Genel Ortam Kirlenmesi. Palme Yayıncılık, Ankara, 2008.

* Güney, E., Türkiye Çevre Sorunları. Atlas, İstanbul, 2004.

* Güney, E., Türkiye Çevre Sorunları: Doğal Ve Kültürel Ortam Bozulması. 2.bs.,  Çantay Kitabevi, İstanbul, 2002.  

* Ozey, R., Günümüz Dünya Sorunları. 4. bs., Aktif Yayınevi,  İstanbul, 2008.  

* Muslu, Y., Ekoloji ve Çevre Sorunları. Aktif Yayınevi, İstanbul, 2000.

* Çepel, N., Doğa-Çevre-Ekoloji Ve İnsanlığın Ekolojik Sorunları. Altın Yayınları, İstanbul, 1992.  

* Çepel, N., Çevre Koruma Ve Ekoloji Terimleri Sözlüğü: Türkçe -Almanca- İngilizce. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, İstanbul, 1995.  

*Oktay, Ş., Ekolojik Kentleşme ve Çevre Koruma. Lazer Ofset, Ankara, 2005.  

*Aydoğdu, M., Gezer, K. (Editör),Çevre Bilimi, Anı yayıncılık, Ankara,2006

* Bozkurt, O.(Editör), Çevre Eğitimi, Pegem Akademi, Ankara,2008.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sosyal bilgiler eğitimini destekleyen tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi gibi sosyal bilim disiplinlerine ilişkin teorik bilgiler kazanır. X
2 Etkin vatandaşlık için gerekli temel insan hakları ve vatandaşlık bilgisine sahip olur, demokratik eğitiminin önemini kavrar.
3 3. Sosyal bilgiler öğretimde sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin kullanılmasının gereğini bilir ve uygun etkinlikler hazırlar.
4 4. Geçmişten günümüze bilim ve teknolojinin gelişimini, teknoloji ve medya okuryazarlığının önemini kavrar.
5 5. Karakter ve değer eğitiminin sosyal bilgiler eğitimindeki yeri ve önemini kavrar.
6 6. Sosyal Bilgiler eğitimine yönelik özel öğretim yöntemlerini öğretim programlarına uygun biçimde etkinlikler hazırlayarak uygular
7 7. Afetlere ilişkin temel kavramları bilir, afet yönetiminde etik değerleri açıklar, proje örnekleri sunar. X
8 8. Sosyal bilgilerde sanat ve müze eğitiminin önemini kavrar, müzede sosyal bilgiler öğretimi uygulama etkinlikleri hazırlar
9 9. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, araştırma yöntemleri, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemlerini bilir
10 10. Sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
11 11. Sosyal bilgiler eğitiminde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve öğretmenlik mesleğine ilişkin becerileri edinir X
12 12. Öğretimi, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimine ihtiyacı olan öğrencilere göre planlama ve uygulama yetkinliğine sahip olur.
13 13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
14 14. Sosyal bilgiler eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. X
15 15. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 15
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 98
Total Workload / 25 (Hours) 3.92
dersAKTSKredisi 4