Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitimde Araştirma Yöntemleri TTO 504 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET BARIŞ HORZUM
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Bu dersin amacı, eğitim araştırmaları yapabilmek için gerekli temel düzeyde bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Course Content

Bilimsel araştırmanın temelleri, bilimde paradigmalar; araştırma probleminin seçimi ve tanımlanması, araştırma planının oluşturulması, araştırma gerekçelerini, amaçlarını ve denencelerini ifade etme; alanyazın taraması; araştırma yöntemini seçme ve kullanma; evren ve örneklem; veri toplama araçlarının seçimi ve kullanımı; araştırma türleri: betimsel araştırmalar, ilişkisel araştırmalar; nedensel karşılaştırmaya dayalı araştırmalar; deneysel araştırmalar; nitel araştırma yaklaşımı; araştırma planlama ve uygulama sürecinde etikle ilgili konular, yayın etiği, ortak yazarlık, hakemlik; araştırma raporu yazma.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilimsel araştırma önerisi hazırlar Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Bilimsel araştırmalardaki basamakları bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Ödev,
3 Bilimsel araştırma yapmanın temelini kavrar Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilimsel araştırmanın temelleri
2 Problemi tanımlama
3 Literatür tarama
4 Kavramsal Çerçeve Oluşturma
5 Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri
6 Nicel Araştırma Modelleri
7 Nitel Araştırma Modelleri
8 Evren, Örneklem, Örnekleme ve Çalışma Grubu
9 Veri Toplama Araçları
10 Bulgular ve Yorum
11 Sonuç, Tartışma ve Öneriler
12 Kaynakça
13 Araştırma Önerisi yazma
14 Araştırma Önerisi yazma
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 100
Total 150
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ödev 1 16 16
Final 1 48 48
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 6