Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II SBE 410 8 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator MEHMET ALPER CANTİMER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Miili Mücadele Dönemi sonrasında, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıcından günümüze Cumhuriyet tarihinin öğretimini sağlamak.

Course Content

Lozan barış antlaşması, Cumhuriyetin ilanı, Atatürk dönemi, Atatürk'ün ardından 1950'ye kadar Türkiye cumhuriyeti, 1950'den sonra günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Miili Mücadele hazırlık dönemini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 I. Meclis ve Milli mücadele savaş dönemini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Lozan antlaşması ve Türk dış politikasını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Atatürk'ün hayatı ve fikirleri ile ilkelerini ve inkılaplarını birlikte değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Atatürk dönemi Türkiye cumhuriyetini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Atatürk sonrası Türkiye Cumhuriyetinin siyaseti, ekonomisi, eğitimi, dış politikasını, güncel ve kültürel durumunu öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Lozan antlaşması ve Sonrasındaki gelişmeler
2 Cumhuriyetin İlanı ve sonrasındaki Gelişmeler
3 Atatürk İlkeleri
4 Ekonomi alanında İnkılaplar
5 Sosyal hayatta ve eğitim alanında İnkılaplar
6 Anayasalar ve Hukuk alanında inkılaplar
7 Türk dış politikası 1923- 1938
8 1946 ya kadar siyasi hayat
9 Vize
10 Atatürk’ün ardından Siyaset, Dış Politika, Ekonomi, Eğitim, Bilim ve Sanat. (1938- 1945)
11 Türkiye Cumhuriyetinde Ekonomi (1946- 2017)
12 Türkiye Cumhuriyetinde Eğitim, Bilim, Üniversiteler, Kültür ve Sanat, (1946- 2017)
13 Türkiye Cumhuriyeti Dış Politika-Türk Dış Politikası (1946- 2017)
14 Türkiye Cumhuriyetinde Demokrasi (1946- 2017)
Resources
Course Notes <p>Koordinat&ouml;r tarafından hazırlanacaktır.</p>
Course Resources

Aydın, Suavi, Türkiye Tarihi- 1960'tan Günümüze, İletişim yay, İstanbul, 2014.

Bayur, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, cilt; 1, 2, 3, Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara, 1991.

Cambridge Türkiye Tarihi 1839-2010: Modern Dünyada Türkiye, Kitap Yay, İstanbul, 2011.

Cem, İsmail, Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İş Bankası Yay, İstanbul, 2016.

El- Hajj, Rifat Ali Abou, Modern Devletin Doğası, İletişim Yay, 2011.

Findlay, Carter, Modern Türkiye Tarihi, Timaş Yay, İstanbul, 2011.

Karpat, Kemal, Osmanlı Devleti’nin Kısa Sosyal Tarihi: Ayanlar Bürokrasi Demografi ve Modernleşme, Timaş Yay, İstanbul, 2019.

Kocatürk, Prof. Dr. Utkan, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988.

Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I- II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2002.

Lewis, Bernard, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Arkadaş yay, İstanbul, 2015.

Zürcher, Eric Jan, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yay, İstanbul, 2008.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sosyal bilgiler eğitimini destekleyen tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi gibi sosyal bilim disiplinlerine ilişkin teorik bilgiler kazanır. X
2 Etkin vatandaşlık için gerekli temel insan hakları ve vatandaşlık bilgisine sahip olur, demokratik eğitiminin önemini kavrar. X
3 3. Sosyal bilgiler öğretimde sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin kullanılmasının gereğini bilir ve uygun etkinlikler hazırlar. X
4 4. Geçmişten günümüze bilim ve teknolojinin gelişimini, teknoloji ve medya okuryazarlığının önemini kavrar. X
5 5. Karakter ve değer eğitiminin sosyal bilgiler eğitimindeki yeri ve önemini kavrar. X
10 10. Sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. X
11 11. Sosyal bilgiler eğitiminde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve öğretmenlik mesleğine ilişkin becerileri edinir X
15 15. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 6 2 12
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 6 6
Final 1 6 6
Total Workload 64
Total Workload / 25 (Hours) 2.56
dersAKTSKredisi 3