Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkiye'nin Fiziki Coğrafyasi SBE 203 3 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. YÜKSEL GÜÇLÜ
Course Lecturers Doç.Dr. YÜKSEL GÜÇLÜ,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı Türkiye’nin fiziki coğrafya özelliklerinin genel olarak kavratılmasıdır.

Course Content

Türkiye’nin yeri ve konumu; Türkiye’de yer şekilleri; Türkiye’nin iklimi, toprakları, hidrografyası, bitki coğrafyası ve hayvan coğrafyası; Türkiye’de çevre sorunları; Türkiye’de afetler; iklim değişmeleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiye’de çevre sorunlarını ve afetleri genel olarak değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
2 Dersle ilgili bir konuda ödev hazırlar ve sunum yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
3 Türkiye’nin iklimini genel olarak açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
4 Türkiye’nin hidrografik özelliklerini genel olarak açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
5 Türkiye’nin toprak özelliklerini genel olarak açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
6 Türkiye haritasında temel fiziki unsurların yerini belirler. Bireysel Çalışma, Sınav ,
7 Türkiye’nin yer şekillerini genel olarak açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
8 Türkiye’nin doğal bitki ve hayvan topluluklarının özelliklerini genel olarak açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkiye’ nin yeri ve konumu. Türkiye’nin genel jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
2 Türkiye’de depremler. Türkiye'nin dağlarının genel özellikleri. Türkiye’de heyelanlar İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
3 Türkiye’ nin ovaları, havzaları ve platolarının genel özellikleri. Türkiye’de seller İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
4 Türkiye’de Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi’nin genel özellikleri İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
5 Marmara Denizi’nin genel özellikleri. Türkiye denizlerinde yaşanan çevre sorunları İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
6 Türkiye ikliminin genel özellikleri İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
7 ARA SINAV
8 Türkiye ikliminin genel özellikleri. Türkiye’de iklim değişmesi. Türkiye’de yıldırım, çığ, buzlanma, don ve hortum afetleri İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
9 Türkiye’ nin vejetasyon coğrafyasının genel özellikleri İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
10 Türkiye’ nin vejetasyon coğrafyasının genel özellikleri. Türkiye’de orman yangınları İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
11 Türkiye’ nin akarsuları, gölleri ve yeraltı sularının genel özellikleri İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
12 Türkiye’ nin toprak coğrafyasının genel özellikleri. Türkiye’de hızlandırılmış erozyon İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
13 Türkiye’de doğal hayvan topluluklarının genel özellikleri İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
14 Türkiye’de çevre sorunlarının genel değerlendirmesi İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
Resources
Course Notes
Course Resources

*Atalay, İ., Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği.   META Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, 2016.

*Hayır Kanat, M. (Editör), Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd, Şti., Ankara, 2016.

*Çoban, A. (Editör), Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2017.

*Şahin, C. ve Doğanay, H., Türkiye Coğrafyası: (Fiziki, Beseri, Ekonomik, Jeopolitik). Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2003.  

*Özey, R., Türkiye Coğrafyası Ve Jeopolitiği. 2.bs.,  Aktif Yayınevi,  İstanbul, 2010.

*Şahin, C., Doğanay, H. ve Özcan, N.A., Türkiye Coğrafyası : (Fiziki, Beşeri, Ekonomik, Jeopolitik). Gelş. 4. bs., Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2006.

*Yazıcı, H.ve Koca, N. (Editörler), Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği.  4.baskı,  Pegem Akademi, Ankara, 2014.  

*Şahin, C., Türkiye Fiziki Coğrafyası. Genşl. 4. Bs.,  Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2006.

*Atalay, İ., Açıklamalı Türkçe-İngilizce Doğa Bilimleri Sözlüğü. Coğrafya-Ekoloji-Ekosistem. META Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir, 2004.

*Atalay, İ., Toprak Coğrafyası. Genişletilmiş 2.Baskı, Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay.,No:8, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, 1989.

*Öngör, S., Coğrafya Terimleri Sözlüğü. Birinci Basılış. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1975.

*Atalay, İ., Uygulamalı Klimatoloji. META Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir, 2010.

*Atalay, İ., Ekosistem Ekolojisi ve Coğrafyası. Cilt I, Cilt II. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayınları, No.327, META Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir, 2008.

*Atalay, İ., Türkiye Jeomorfolojisine Giriş. 2.baskı, Ege Üniv. Edebiyat Fak. Yay., İzmir, 1987.

*Atalay, İ., Türkiye Vejetasyon Coğrafyası. Ege Üniv. Basımevi, Bornova, İzmir, 1994.

*Koçman, A., Türkiye İklimi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yay. No:72, İzmir, 1993.

*Atalay, İ., Türkiye İklim Atlası. İnkilap Kitapevi, İstanbul, 2011.

*Atalay, İ. ve Efe, R., Türkiye Biyocoğrafyası.  META Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, 2015.

*Dönmez, Y., Trakya’nın Bitki Coğrafyası. Gen.2.bs.,  İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1990.

*Atalay, İ.ve Mortan, K., Resimli ve Haritalı Türkiye Bölgesel Coğrafyası. Genşl.4. bs.,  İnkılap Kitabevi,  İstanbul, 2007.

*Saraçoğlu, H., Akdeniz Bölgesi. MEB Yayını,  İstanbul, 1989.

*Saya, Ö.ve Güney, E., Türkiye Bitki Coğrafyası. 2.bs.,  Nobel,  Ankara, 2014.

*Güngördü, M., Marmara Bölgesi’nin Bitki Coğrafyası . İstanbul Üniversitesi yayın no : 4176. Edebiyat Fakültesi yayın no: 3416, İstanbul,  1999.  

*Atalay, İ., Türkiye'nin Ekolojik Bölgeleri. 1.bs., Orman Bakanlığı,  Ankara, 2002.

*Güney, E., Türkiye Hidrocoğrafyası: Yeraltı Suları, Kaynaklar, Maden Suları, Akarsular, Göller, Sulak Alanlar: Coğrafi Özellikleri, Ekonomik Değerleri, Ekolojik Sorunları.  Çantay Kitabevi, İstanbul, 2004.

*Darkot, B., Ege Bölgesi Coğrafyası.  3. bs., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1995.  

*Darkot, B. ve Tuncel, M., Marmara Bölgesi Coğrafyası.  İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1981

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sosyal bilgiler eğitimini destekleyen tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi gibi sosyal bilim disiplinlerine ilişkin teorik bilgiler kazanır. X
2 Etkin vatandaşlık için gerekli temel insan hakları ve vatandaşlık bilgisine sahip olur, demokratik eğitiminin önemini kavrar.
3 3. Sosyal bilgiler öğretimde sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin kullanılmasının gereğini bilir ve uygun etkinlikler hazırlar.
4 4. Geçmişten günümüze bilim ve teknolojinin gelişimini, teknoloji ve medya okuryazarlığının önemini kavrar. X
5 5. Karakter ve değer eğitiminin sosyal bilgiler eğitimindeki yeri ve önemini kavrar.
6 6. Sosyal Bilgiler eğitimine yönelik özel öğretim yöntemlerini öğretim programlarına uygun biçimde etkinlikler hazırlayarak uygular
7 7. Afetlere ilişkin temel kavramları bilir, afet yönetiminde etik değerleri açıklar, proje örnekleri sunar. X
8 8. Sosyal bilgilerde sanat ve müze eğitiminin önemini kavrar, müzede sosyal bilgiler öğretimi uygulama etkinlikleri hazırlar
9 9. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, araştırma yöntemleri, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemlerini bilir
10 10. Sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
11 11. Sosyal bilgiler eğitiminde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve öğretmenlik mesleğine ilişkin becerileri edinir
12 12. Öğretimi, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimine ihtiyacı olan öğrencilere göre planlama ve uygulama yetkinliğine sahip olur.
13 13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
14 14. Sosyal bilgiler eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
15 15. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 15
1. Performans Görevi (Seminer) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Seminer) 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 83
Total Workload / 25 (Hours) 3.32
dersAKTSKredisi 3