Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Siyaset Bilimi SBE 102 2 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. HÜLYA ÇELİK
Course Lecturers Doç.Dr. HÜLYA ÇELİK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Siyaset biliminin tanımına yönelik farklı yaklaşımları ortaya koymak; iktidar, meşruiyet, otorite, devlet ve demokrasi kavramlarını analiz etmek; kavram ve kuramları somut siyasal kurum ve süreçlere uygulamaktır. Bu süreçte öğretmen adaylarına birey ve devletin birbirlerine karşı hak ve sorumluluklarından bahsedilerek, sosyal bilgiler eğitiminin en temel dinamiklerinden biri olan aktif vatandaşlığa vurgu yapılacaktır. 

Course Content

Siyaset bilimini disiplininin ana çalışma kavramı olan iktidar kavramı değişik anlam, form ve mekanizmaları örnek alınarak irdelenecektir. Dünya genelinde siyasi yaklaşım ve modellere değinilecektir.  Bunların tarihsel ve toplumsal gelişme süreçleri üzerinde durulacaktır . Yönetim anlayışları kapsamında ülkemizdeki mevcut anayasal düzende konuşulacak ve bilinçli vatandaşlık sürecine katkı sağlanacaktır. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Özellikle iktidarın doğasının ve devletin bir örgüt olarak neleri ifade ettiğini elindeki ölçütlere göre eleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Bürokrasinin tarihsel gelişimi betimler ve Türkiye açısından farklılaşan yerinin arkasındaki faktörleri değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Seçim dönemlerinde üzerinde çokça konuşulan seçim tekniklerinin neler olduğunu mukayeseli olarak kavrar ve çağdaş demokratik dünyada hangi seçim tekniğinin daha çok tercih edildiğini örneklerle ortaya koyar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Demokrasinin anlamını kavrar ve çağdaş demokrasinin ayırt edici unsurlarını farklı şekli ile tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Siyasal hayatın aktörlerinin neler olduğunu bilir ve siyasal hayata katılımı, katılma biçimlerini ve katılımı etkileyen faktörleri ilişkilendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Aktif ve etkili vatandaşlığın ne olduğunu kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Rol Oynama, Sınav , Ödev,
7 Siyaset biliminin farklı tanımlarını bilir ve bu tanımların birbiriyle ilişkisini saptar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Siyaset biliminin kapsamına giren çağdaş konuların neler olduğunu irdeler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
9 Siyasi düşünceler tarihi bağlamında siyaset biliminin geleneksel olarak hangi konularla ilgilendiğini ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin konusu ve amacı ve yöntemi, siyaset biliminin tanımı ve siyasi düşünceden farkı siyaset bilimine tarihsel bir perspektiften bakmak
2 Kapsam, yöntem ve teknikler,İktidar ve siyasal iktidar
3 Devlet, siyasal sistemler, Sosyal tabakalaşma.
4 Demokrasi: Kavram, tarihsel gelişimi ve ilkeleri, demokrasinin temel nitelikleri ve uygulamada demokrasi
5 Demokrasi modelleri ve Türkiyede demokrasi; siyasi kültür ve Türk siyasi kültürü
6 Siyasal hayatın aktif aktörü olarak birey; siyasal toplumsallaşma, bireyin siyasal hayata katılması
7 Siyasal partiler, Türkiye'deki geçmişi ve günümüz.
8 Baskı grupları ve Kamuoyu (parti, sendika, STK)
9 ARASINAV
10 Bürokrasi ve hiyerarşi (Türk Tarihindeki dönüşüm)
11 Seçim sistemleri ve tarihsel gelişimi.
12 Türkiyede seçimler ve sistemler.
13 Modernite-postmodernite ve siyaset bilimi
14 Küresel siyaset ve aktif, etkili vatandaşlık, çok perspektiflilik.
Resources
Course Notes
Course Resources

Dursun, Davut (2002), Siyaset Bilimi, Beta, İstanbul,.

Kapani, Münci (1988), Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yay, Ankara.

Öktem, Niyazi. Ahmet Ulvi Türkbağ, (2003), Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, Der Yay. İstanbul.

Ökten, Kaan H. (2003), Reformasyon Dönemi Siyasal ve Dinsel Düşünce Tarihine Giriş, Alfa Yay. İstanbul.

Özlem, Doğan. (2008), Felsefe ve Doğa Bilimleri, Doğu Batı Yayınları ,Ankara.

Şenel, Alaeddin, (1998),  Çağdaş Siyasal Akımlar, İmaj Yayıncılık,

Yayla, Atilla. (1999),  Siyaset Teorisine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1999.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sosyal bilgiler eğitimini destekleyen tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi gibi sosyal bilim disiplinlerine ilişkin teorik bilgiler kazanır. X
2 Etkin vatandaşlık için gerekli temel insan hakları ve vatandaşlık bilgisine sahip olur, demokratik eğitiminin önemini kavrar. X
5 5. Karakter ve değer eğitiminin sosyal bilgiler eğitimindeki yeri ve önemini kavrar. X
9 9. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, araştırma yöntemleri, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemlerini bilir X
10 10. Sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. X
11 11. Sosyal bilgiler eğitiminde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve öğretmenlik mesleğine ilişkin becerileri edinir X
15 15. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 2 32 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 1 16 16
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 1 1
Final 1 3 3
Total Workload 87
Total Workload / 25 (Hours) 3.48
dersAKTSKredisi 3