Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Eğitim Tarihi EBB 205 3 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ÖMER FARUK TUTKUN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SUBHAN EKŞİOĞLU, Doç.Dr. SERHAT ARSLAN, Prof.Dr. ÖMER FARUK TUTKUN, Doç.Dr. ÖMER FARUK VURAL,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

İlk Türk Devletlerinden itibaren günümüze kadar geçen süreçte  eğitim, eğitim yapısı ve eğitim sistemlerini ve süreçleri irdeleyerek tanımak ve anlamak 

Course Content

Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi, kaynakları, ilk Türk devlerinde eğitim, ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim, Selçuklular ve Anadolu beyliklerinde eğitim, Osmanlı devletinde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi, Eğitimde yenileşme hareketleri, Tanzimat döneminden Cumhuriyet dönemine kadar eğitim, Cumhuriyet döneminde eğitim.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk Eğitim Tarihinin gelişimsel süreçleri bilgisi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Eğitimi tarihi bilmenin, birey ve öğretmenlik mesleği açısından önemini gerekçeleri ile açıklayabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 İslamiyet öncesi Türk eğitim sisteminin özelliklerini açıklayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası Türk eğitim sistemini benzerlikleri ve farklılıkları açısından karşılaştırabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Cumhuriyet sonrası Türk Eğitim sisteminde meydana gelen değişimleri analiz edebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Yakın dönem Türk Eğitim sistemini yorumlayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tarih, Eğitim tarihi kavramları, Eğitim Tarihinin kapsamı, yöntemi ve kaynakları
2 İslamiyet öncesi Türk devletlerinde eğitim
3 İlk Müslüman Türk devletlerinde eğitim
4 Selçuklularda ve Anadolu beyliklerinde eğitim
5 Osmanlılar döneminde eğitim (Kuruluştan ilk yenileşme hareketlerine kadar)
6 İlk yenileşme hareketleri döneminde eğitim
7 Osmanlılarda azınlık ve yabancı okulları
8 Tanzimat döneminde eğitim
9 Ara sınav
10 I. Meşrutiyet, Mutlakiyet ve II. Meşrutiyet dönemlerinde eğitim
11 Milli mücadele döneminde eğitim
12 Cumhuriyet döneminde eğitim-I (1923-1950)
13 Cumhuriyet döneminde eğitim-II (1950’den günümüze)
14 21. yy.da eğitim felsefesi
Resources
Course Notes
Course Resources

Akyüz, Y. (2016). Türk eğitim tarihi. Ankara: Pegem Akademi.

Binbaşıoğlu, C. (2009). Başlangıçtan günümüze Türk eğitim tarihi. Ankara:    Anı.

Güven, İ. (2014). Türk eğitim tarihi. Ankara: Pegem Akademi.

Week Documents Description size
0 1.Başlangıçtan 18. Yüzyıla 0.13 MB
0 2.18.Yüzyıl - Cumhuriyet Dönemi 0.14 MB
0 3.EğitimdeİlkYenileşmeHareketleriDön 0.02 MB
0 4.Tanzimat Dönemi 0.02 MB
0 5.Mutlakiyet Dönemi 0.01 MB
0 6.Kurtuluş Savaşı Dönemi 0.02 MB
0 7.Cumhuriyet Dönemi 0.01 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sosyal bilgiler eğitimini destekleyen tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi gibi sosyal bilim disiplinlerine ilişkin teorik bilgiler kazanır. X
2 Etkin vatandaşlık için gerekli temel insan hakları ve vatandaşlık bilgisine sahip olur, demokratik eğitiminin önemini kavrar. X
3 3. Sosyal bilgiler öğretimde sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin kullanılmasının gereğini bilir ve uygun etkinlikler hazırlar.
4 4. Geçmişten günümüze bilim ve teknolojinin gelişimini, teknoloji ve medya okuryazarlığının önemini kavrar.
5 5. Karakter ve değer eğitiminin sosyal bilgiler eğitimindeki yeri ve önemini kavrar.
6 6. Sosyal Bilgiler eğitimine yönelik özel öğretim yöntemlerini öğretim programlarına uygun biçimde etkinlikler hazırlayarak uygular
7 7. Afetlere ilişkin temel kavramları bilir, afet yönetiminde etik değerleri açıklar, proje örnekleri sunar.
8 8. Sosyal bilgilerde sanat ve müze eğitiminin önemini kavrar, müzede sosyal bilgiler öğretimi uygulama etkinlikleri hazırlar
9 9. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, araştırma yöntemleri, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemlerini bilir
10 10. Sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
11 11. Sosyal bilgiler eğitiminde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve öğretmenlik mesleğine ilişkin becerileri edinir
12 12. Öğretimi, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimine ihtiyacı olan öğrencilere göre planlama ve uygulama yetkinliğine sahip olur.
13 13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
14 14. Sosyal bilgiler eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
15 15. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 2 26
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 5 5
Proje / Tasarım 1 3 3
Total Workload 75
Total Workload / 25 (Hours) 3
dersAKTSKredisi 3