Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Felsefesi EBB 106 2 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SUBHAN EKŞİOĞLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP DEMİRTAŞ, Dr.Öğr.Üyesi DUYGU GÜR ERDOĞAN, Doç.Dr. SERHAT ARSLAN, Prof.Dr. ÖMER FARUK TUTKUN, Öğr.Gör. YUSUF TURAN, Doç.Dr. ÖMER FARUK VURAL,
Course Assistants

Arş. Gör. Gözde SEZEN-GÜLTEKİN

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Öğretmen adaylarının felsefe ile ilgili temel kavramları, eğitim felsefesinin içeriği ve bağlamını, felsefi bakış açısının eğitime yansımalarını kavrayabilmelerine yönelik bilişsel ve duyuşsal yeterlikler kazandırmak bu dersin temel amacıdır.

Course Content

Felsefenin temel konuları ve sorun alanları, temel felsefi akımlar ve eğitim, eğitim felsefesi akımları, Doğu, İslam ve Batı filozoflarının eğitim görüşleri, insan doğası ve eğitim, Siyasi ve ekonomik ideolojiler ve eğitim, Türk eğitim felsefesinin temelleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Temel felsefi akımlardan etkilenen eğitim sistemlerinin amaçları ve işleyişlerini değerlendirebilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Eğitim felsefesi akımlarının (İlerlemecilik, daimicilik, esasicilik, yeniden kurmacılık) eğitimle ilişkisini yorumlayabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Var olan eğitim sorunlarına eleştirel bir yaklaşım geliştirebilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Eğitimi etkileyen felsefi akımları açıklayabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Felsefenin temel kavramlarını açıklayabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Felsefe tarihinde yer alan filozofların eğitime ilişkin görüş ve düşüncelerini tanıyabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Felsefenin tanımı ve felsefenin içeriği-Felsefenin alanları Epistemoloji
2 Ontoloji-Aksiyoloji -Mantık
3 Eğitimin tanımı-Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki-Felsefenin eğitime katkıları
4 Eğitimin diğer sistemlerle ilişkisi(toplumsal-ekonomik-politik-siyasi-kültürel)
5 Felsefi akımlar (idealizm, realizm)
6 Felsefi akımlar (natüralizm, ampirizm, rasyonalizm)
7 Felsefi akımlar (pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe)
8 Ara Sınav
9 Eğitim Felsefeleri (İlerlemecilik, Daimicilik)
10 Eğitim Felsefeleri (Esasicilik, Yeniden Kurmacılık)
11 Doğu, İslam ve Batı filozoflarının eğitim görüşleri-1
12 Doğu, İslam ve Batı filozoflarının eğitim görüşleri-2
13 İdeoloji ve eğitim
14 Türk eğitim felsefesinin temelleri
Resources
Course Notes <p> Derse ait dok&uuml;manlar ve ders notları SABİS akademik bilgi sistemi &uuml;zerinden paylaşılacaktır.</p>
Course Resources

Alkan, C. (1983). Eğitim felsefesi. Bursa: Uludağ Üniversitesi

Cevizci, A. (2018). Eğitim felsefesi. İstanbul: Say

Çüçen, A. Kadir (2007). Felsefeye giriş. Bursa: Asa

Ergün, M. (2009). Eğitim felsefesi. Ankara: Pegem Akademi

Sönmez, V. (2008). Eğitim felsefesi. Ankara: Anı.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sosyal bilgiler eğitimini destekleyen tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi gibi sosyal bilim disiplinlerine ilişkin teorik bilgiler kazanır. X
2 Etkin vatandaşlık için gerekli temel insan hakları ve vatandaşlık bilgisine sahip olur, demokratik eğitiminin önemini kavrar. X
3 3. Sosyal bilgiler öğretimde sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin kullanılmasının gereğini bilir ve uygun etkinlikler hazırlar.
4 4. Geçmişten günümüze bilim ve teknolojinin gelişimini, teknoloji ve medya okuryazarlığının önemini kavrar.
5 5. Karakter ve değer eğitiminin sosyal bilgiler eğitimindeki yeri ve önemini kavrar. X
6 6. Sosyal Bilgiler eğitimine yönelik özel öğretim yöntemlerini öğretim programlarına uygun biçimde etkinlikler hazırlayarak uygular
7 7. Afetlere ilişkin temel kavramları bilir, afet yönetiminde etik değerleri açıklar, proje örnekleri sunar. X
8 8. Sosyal bilgilerde sanat ve müze eğitiminin önemini kavrar, müzede sosyal bilgiler öğretimi uygulama etkinlikleri hazırlar X
9 9. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, araştırma yöntemleri, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemlerini bilir X
10 10. Sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. X
11 11. Sosyal bilgiler eğitiminde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve öğretmenlik mesleğine ilişkin becerileri edinir
12 12. Öğretimi, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimine ihtiyacı olan öğrencilere göre planlama ve uygulama yetkinliğine sahip olur.
13 13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
14 14. Sosyal bilgiler eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
15 15. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 80
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 2 26
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 5 5
Final 1 3 3
Total Workload 75
Total Workload / 25 (Hours) 3
dersAKTSKredisi 3