Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dil Eğitiminin Temel Kavramlari TRE 136 2 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA DEMİRTAŞ TOLAMAN
Course Lecturers Öğr.Gör. ERDAL ÖZCAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Dersin amacı, dil eğitimine yönelik temel kavramlar ve bu kavramların ilişkili olduğu diğer alanlara ait temel kavramların anadili eğitimi çerçevesinde kavranmasını sağlamaktır.

Course Content

Dil eğitiminin kavram alanını oluşturan başlıca disiplinler.

Dil eğitiminin temel kavramları; okuma, dinleme, yazma, konuşma eğitimiyle ilgili kavramlar; metin bilgisi, kelime hazinesi ve dil bilgisi ile ilgili kavramlar.

Dil eğitimiyle dolaylı ilişkisi olan alanlardan (edebiyat, iletişim, felsefe, sosyoloji, psikoloji, bilişsel bilimler vb.) dil eğitimine aktarılan kavramlar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sözcük bilgisi, metin bilgisi, dil bilgisi ile ilgili temel kavramları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Dil eğitiminin kavram alanını oluşturan diğer disiplinleri kavrar. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
3 Konuşma ve dinleme eğitimine ilişkin temel kavramları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
4 Dil eğitimine yönelik temel kavramları bilir. Anlatım, Sınav ,
5 Okuma ve yazma eğitimine ilişkin temel kavramları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders kaynaklarının tanıtılması. Dil eğitimi nedir?
2 Dil eğitiminin temel kavramları
3 Dil eğitiminin diğer alanlarla ilişkisi
4 Okuma eğitimi
5 Yazma eğitimi
6 Konuşma eğitimi
7 Dinleme eğitimi
8 İzleme eğitimi
9 Ara sınav
10 Dilbilgisi eğitimi
11 Sözcük bilgisi
12 Metin Bilgisi
13 Dil eğitimi ile ilişkili diğer alanlar
14 Dil eğitimi ile ilişkili diğer alanlar
Resources
Course Notes
Course Resources

Güneş, Firdevs (2014).Türkçe Öğretimi Yaklaşım ve Modeller.  Ankara. Pegem Yayınları.

Onan, Bilginer (2012). Dil Eğitiminin Temel Kavramları.Ankara. Nobel Yayıncılık.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi) X
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat bilgi ve kuramlarına yönelik teorik bilgileri kazanır. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar. (Alan Bilgisi) X
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi) X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür) X
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. (Genel Kültür) X
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi) X
13 Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenler. (Genel Kültür) X
14 Ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur. (Genel Kültür) X
15 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve öğretmenlik mesleğine ilişkin becerileri edinir. (Meslek Bilgisi) X
16 Özel ihtiyaçlı ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere göre öğretimi planlayabilir ve uygulama yetkinliğine sahip olur. (Meslek Bilgisi) X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 6 6
Final 1 1 1
Total Workload 100
Total Workload / 25 (Hours) 4
dersAKTSKredisi 4