Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Dil Bilgisi II TRE 134 2 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA ALTUN
Course Lecturers Doç.Dr. MUSTAFA ALTUN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türk dilinin yapı ve şekil özelliklerini öğrencilere öğretmek.

Course Content

Türkçenin yapısal özellikleri, şekil bilgisi; sözcük (kök, gövde, taban, ek), kökenlerine göre sözcükler [yerli sözcük, yabancı sözcük; köken bilgisi (etimoloji)], yapılarına göre sözcük türleri (yalın, türemiş, birleşik), türlerine göre sözcükler [ad, önad (sıfat), eylem (fiil), belirteç (zarf), adıl (zamir), bağlaç, ilgeç (edat), ünlem]; Türkçenin ekleri, (yapım ekleri, çekim ekleri, fiilimsi ekleri, çatı ekleri, ek fiil ekleri); Türkçede sözcük türetme yolları; sözcük vurgusu; yazım kuralları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkçedeki kelimeleri yapı özelliklerine göre Türkçe olup olmadıklarını açıklayabilir. Anlatım, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Türk dil bilgisi içinde şekil bilgisinin önemini açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Ekleri özelliklerine göre açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Kelimelerin ses özelliklerine göre uğradığı ses olaylarıyla açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Kelimelerin uğradığı değişimleri köken bilgisinin ilke ve yöntemleriyle izah edebilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Türkçe kelimelerin, özelliklerini ve türlerini açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel kavramlar ve kaynakça
2 Türkçenin yapısal özellikleri, şekil bilgisi; sözcük (kök, gövde, taban, ek)
3 Türkçenin yapısal özellikleri, şekil bilgisi; kökenlerine göre sözcükler yerli sözcük, yabancı sözcük
4 Türkçenin yapısal özellikleri, şekil bilgisi; köken bilgisi (etimoloji)
5 Türkçenin yapısal özellikleri, şekil bilgisi; yapılarına göre sözcük türleri (yalın, türemiş, birleşik).
6 Türkçenin yapısal özellikleri, şekil bilgisi; türlerine göre sözcükler: ad, sıfat.
7 Türkçenin yapısal özellikleri, şekil bilgisi; türlerine göre sözcükler: eylem/fiil.
8 Türkçenin yapısal özellikleri, şekil bilgisi; türlerine göre sözcükler: belirteç (zarf), adıl (zamir), bağlaç, ilgeç (edat), ünlem.
9 Ara Sınav
10 Türkçenin yapısal özellikleri, şekil bilgisi; Türkçenin ekleri: yapım ekleri
11 Türkçenin yapısal özellikleri, şekil bilgisi; Türkçenin ekleri: çekim ekleri
12 Türkçenin yapısal özellikleri, şekil bilgisi; Türkçenin ekleri: isim fiil ekleri
13 Türkçenin yapısal özellikleri, şekil bilgisi; Türkçenin ekleri: çatı ekleri
14 Türkçede sözcük türetme yolları; sözcük vurgusu, yazım kuralları.
Resources
Course Notes <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:500px;"> <p> Korkmaz, Zeynep. (2005), T&uuml;rkiye T&uuml;rk&ccedil;esinin Grameri, Ankara, TDK Yay.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p>
Course Resources

Ergin, M. (1995), Türk Dil Bilgisi, İstanbul, Bayrak Yay.
Banguoğlu, T. (1990), Türkçenin Grameri, Ankara, TDK Yay.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi) X
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat bilgi ve kuramlarına yönelik teorik bilgileri kazanır. (Alan Bilgisi)
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. (Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
13 Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenler. (Genel Kültür)
14 Ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur. (Genel Kültür)
15 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve öğretmenlik mesleğine ilişkin becerileri edinir. (Meslek Bilgisi)
16 Özel ihtiyaçlı ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere göre öğretimi planlayabilir ve uygulama yetkinliğine sahip olur. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 4 40
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 2 2
Performans Görevi (Uygulama) 1 1 1
Final 1 5 5
Total Workload 83
Total Workload / 25 (Hours) 3.32
dersAKTSKredisi 3