Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Türkçesi II TRE 132 2 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA ALTUN
Course Lecturers Doç.Dr. MUSTAFA ALTUN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Öğrencilere, Osmanlı Türkçesinin dil ve imlâ özelliklerini, Arapça ve Farsça kelimeler, tamlama şekillerini kavratmak

Course Content

Osmanlı Tu¨rkçesinin dil ve yazım özellikleri, Arapça ve Farsça sözcu¨kler, tamlama çeşitleri; Arap harfli Tu¨rk alfabesiyle yazılmış Osmanlıca metinleri okuma çalışmaları, Arap harfli Tu¨rk alfabesiyle yazma çalışmaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Farsça kelimeleri anlam ve yapı bakımından çözümler. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Farsça kelime gruplarını anlam ve yapı bakımından çözümler. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Arapça kelimeleri anlam ve yapı bakımından çözümler. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Arapça kelimeleri gruplarını anlam ve yapı bakımından çözümler. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Tanzimat sonrası metinleri yapı ve anlam bakımından çözümler. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça ögelere genel bir bakış
2 Arapça kelime türleri, kelime yapım yolları, kalıplar
3 Arapça kelime türleri, kelime yapım yolları, kalıplar
4 Arapça kelime grupları, isim ve sıfat tamlamaları
5 Arapça kelime grupları, isim ve sıfat tamlamaları
6 Farsça kelime türleri, kelime yapım yolları
7 Farsça kelime türleri, kelime yapım yolları
8 Farsça kelime grupları, isim ve sıfat tamlamaları
9 Ara Sınav
10 Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi
11 Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi
12 Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi
13 Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi
14 Genel değerlendirme.
Resources
Course Notes <p> ALTUN, Mustafa http://dil_bilimi.net (Ekim 2004&acute;ten bu yana yayındadır).<br /> ALTUN, Mustafa http://www.dilbilimi.net/osmanli_turkcesi.html<br /> ALTUN, Mustafa http://www.dilbilimi.net/osmanli_videolari.html</p>
Course Resources

DEVELİ, Hayati (2006), Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, 3F Yayınları, 650 s.
DEVELLİOĞLU, Ferit (2000), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara, 1195 s.
ÖZKAN, Mustafa vd. (2003), Çözümlemeli Osmanlı Türkçesi Metinleri, Çağrı Yayınları, 568 s.
TULUM, Mertol (2000), Tarihî Metin Çalışmalarında Usul (Menâkıb´ul-Kudsiyye Üzerinde Bir Deneme), Deniz Kitabevi, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi) X
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat bilgi ve kuramlarına yönelik teorik bilgileri kazanır. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar. (Alan Bilgisi) X
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. (Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
13 Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenler. (Genel Kültür)
14 Ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur. (Genel Kültür)
15 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve öğretmenlik mesleğine ilişkin becerileri edinir. (Meslek Bilgisi)
16 Özel ihtiyaçlı ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere göre öğretimi planlayabilir ve uygulama yetkinliğine sahip olur. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 1 1
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 1 1
Total Workload 162
Total Workload / 25 (Hours) 6.48
dersAKTSKredisi 3