Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Edebiyat Bilgi ve Kuramlari II TRE 130 2 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türk edebiyatının dönemlerini, edebi toplulukları ve sanat anlayışlarını, türleri, biçim özelliklerini ve Söz/Anlam Sanatlarını Öğrencilere Öğretmek

Course Content

Başlangıcından günümüze Türk edebiyatında dönemler, edebî topluluklar ve sanat anlayışları. Türk Edebiyatında yer alan edebî türler; edebî türlerin içerdiği biçimsel ve yapısal özellikler (nazım şekilleri; vezin, kafiye, redif vb.), edebî sanatlar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bir şiirde geçen söz sanatlarının başlıcalarını bulur. Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Edebi toplulukları ve özelliklerini sıralayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 ) Bir şiirin ölçüsünü bulur. Aruz - Hece Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Görülen bir şiirin nazım biçim ve türünü tespit edebilir. Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Okunulan bir edebi metnin hangi edebi akıma ait olduğunu anlar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Şiirde kafiye ve redifleri şematik bir şekilde gösterebilir Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin İçeriği ve Kaynakları, Dersin Akışı Ödevler
2 Kübizm, Dadaizm, Fütürizm
3 Letrizm, Sürrealizm (Gerçeküstücülük)
4 Modernizm ve Postmodernizm
5 Edebiyatımızda Dönemler ve Edebî Topluluklar
6 Divan Edebiyatı Türleri ve Şekilleri
7 Halk Edebiyatı Türleri ve Nazım Şekilleri
8 Edebî Sanatlar, Uygulamalar
9 Ara Sınav
10 Edebî Sanatlar, Örnek Uygulamalar
11 Kafiye ve Redif
12 Aruz ve Hece Ölçüsü (Reddedilen Miras)
13 Aruz ve Hece Uygulamaları
14 Ödev Teslimi ve Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

MORAN, Berna (2005), Edebiyat Kuram ve Eleştiri, İstanbul: İletişim.

BİLGEGİL, Kaya (1987), Edebiyat Bilgi ve Teorileri, İstanbuL, Enderun Kitabevi.
KANTARCIOĞLU, Sevim (1993), Edebiyat Akımları ve Temel Metinler, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
SARAÇ, Tahsin (2007), Eleştiri Kuramları, İstanbul:İş Bankası.

ÇETİŞLİ, İsmail (2003), Batı Edebiyatında Edebî Akımlar, Akçağ yay. Ankara

ALBAYRAK Nurattin (2004),Ansiklopedik Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, İST. LM yay.

KARATAŞ Turan (2004), Ansiklopedik Edebiyat terimleri Sözlüğü, İST., Akçağ

KARAALİOĞLU S.Kemal (1975), Edebiyat Terimleri Klavuzu, İnk. Ve Aka

   “                    “              (1966), Tük Şiir Sanatı, İnkılap ve Aka

     “                  “              (1969), Edebi Sanatlar Antolojisi, İnkılap ve Aka

TAHİR’ÜL MEVLEVİ (1973), Edebiyat Lügatı, Enderun Kitabevi

DİLÇİN Cem (2000), Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK, Ankara

MACİT Muhsin, Uğur Soldan (2005), Edebiyat Bilgi ve Teorileri-El Kitabı, Grafiker yay.

CANIM Rıdvan (2010), Divan Edebiyatında Türler, Ankara, Grafiker yay.

Week Documents Description size
7 ARUZ KUSURLARI KONUSU 1 ÖĞRENCİ 0.35 MB
8 KAFİYE REDİF 0.28 MB
8 NAZIM BİÇİMLERİ 0.23 MB
9 SÖZ VE ANLAM SANATLARI 1 ÖĞRENCİ 0.31 MB
10 SÖZ VE ANLAM SANATLARI 2 ÖĞRENCİ 0.26 MB
11 SÖZ VE ANLAM SANATLARI 3 ÖĞRENCİ 0.24 MB
12 SÖZ VE ANLAM SANATLARI 4 ÖĞRENCİ 0.29 MB
13 SÖZ VE ANLAM SANATLARI 5 ÖĞRENCİ 0.28 MB
14 SÖZ VE ANLAM SANATLARI 6 ÖĞRENCİ 0.36 MB
7 ARUZ KUSURLARI KONUSU 1 ÖĞRENCİ 0.35 MB
8 KAFİYE REDİF 0.28 MB
8 NAZIM BİÇİMLERİ 0.23 MB
9 SÖZ VE ANLAM SANATLARI 1 ÖĞRENCİ + 0.31 MB
10 SÖZ VE ANLAM SANATLARI 2 ÖĞRENCİ + 0.26 MB
11 SÖZ VE ANLAM SANATLARI 3 ÖĞRENCİ + 0.24 MB
12 SÖZ VE ANLAM SANATLARI 4 ÖĞRENCİ + 0.29 MB
13 SÖZ VE ANLAM SANATLARI 5 ÖĞRENCİ + 0.31 MB
13 SÖZ VE ANLAM SANATLARI 5 ÖĞRENCİ + 0.31 MB
14 SÖZ VE ANLAM SANATLARI 6 ÖĞRENCİ + 0.36 MB
13 ÖDEV SINAVI 0.02 MB
13 ÖDEV SINAVI 0.02 MB
13 ÖDEV SINAVI CEVAP ANAHTARI 0.03 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
3 Edebiyat bilgi ve kuramlarına yönelik teorik bilgileri kazanır. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar. (Alan Bilgisi) X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 3 30
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 2 2
Performans Görevi (Uygulama) 1 2 2
Final 1 5 5
Total Workload 76
Total Workload / 25 (Hours) 3.04
dersAKTSKredisi 3