Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitimde Araştirma Yöntemleri EBB 202 4 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLDEN KAYA UYANIK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi DURSUN AKSU, Dr.Öğr.Üyesi EBRU UZUNKOL, Prof.Dr. İSMAİL ÖNDER, Dr.Öğr.Üyesi EDA DEMİRHAN, Dr.Öğr.Üyesi SÜLEYMAN DEMİR, Arş.Gör.Dr. LEVENT ERTUNA,
Course Assistants

Arş. Gör. Levent ERTUNA

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma kavramı, bilimsel araştırmanın farklı ilke, yöntem ve aşamaları ile ilgili edinecekleri kuramsal bilgilerin yanı sıra yapacakları küçük çaplı bir araştırma çalışması ile bir bilimsel çalışmanın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamak.

Course Content

Araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler, araştırma süreci, veri toplama araçlarının genel özellikleri, verilerin analizi ve değerlendirilmesi, makale, tez ve veri tabanlarına erişim, araştırma modelleri ve türleri, bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar, nicel ve nitel araştırma desenleri, nicel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi, nicel araştırmada geçerlik ve güvenirlik, nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi, nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik, makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma, araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Nicel ve nitel araştırma arasındaki farklılıkları yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Rapor hazırlama ilkelerine uygun bir araştırma raporu hazırlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
3 Bir araştırmanın hazırlanmasındaki etik ilkeleri fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Araştırma sürecinin basamaklarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Bilimsel araştırmada temel kavramları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler
2 Bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar
3 Araştırma modelleri ve türleri
4 Makale, tez ve veri tabanlarına erişim
5 Araştırma süreci (sorunu fark etme, problem ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama)
6 Veri toplama araçlarının genel özellikleri
7 Nicel ve nitel araştırma desenleri
8 Ara Sınav
9 Nicel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi
10 Nicel araştırmada geçerlik ve güvenirlik
11 Nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi
12 Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik
13 Makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma
14 Araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama.
Resources
Course Notes
Course Resources

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemAkademi

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemAkademi

Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
3 Edebiyat bilgi ve kuramlarına yönelik teorik bilgileri kazanır. (Alan Bilgisi)
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi) X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. (Genel Kültür) X
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi) X
13 Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenler. (Genel Kültür) X
14 Ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur. (Genel Kültür) X
15 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve öğretmenlik mesleğine ilişkin becerileri edinir. (Meslek Bilgisi) X
16 Özel ihtiyaçlı ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere göre öğretimi planlayabilir ve uygulama yetkinliğine sahip olur. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 2 26
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 5 5
Final 1 3 3
Total Workload 75
Total Workload / 25 (Hours) 3
dersAKTSKredisi 3