Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Psikolojisi EBB 104 2 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BETÜL DÜŞÜNCELİ
Course Lecturers Öğr.Gör.Dr. BASRİ ÖZÇELİK, Prof.Dr. MURAT İSKENDER, Prof.Dr. ALİ HAYDAR ŞAR,
Course Assistants

Arş. Gör. Erol Uğur

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin temel amacı gelişimi etkileyen faktörler, bireyde meydana gelen fiziksel, bilişsel, dil, kişilik ve ahlaki gelişim süreçleri, öğrenme psikolojisinin temel kavramları, öğrenmeyi etkileyen faktörler ve öğrenme kuramlarının kavranmasıdır.

Course Content

Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri, gelişim kuramları, gelişim alanları ve gelişim süreçleri; gelişimde bireysel farklılıklar; öğrenmeyle ilgili temel kavramlar, öğrenmeyi etkileyen faktörler, eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları, öğrenme sürecinde motivasyon.

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Gelişimin temel kavramlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Gelişim alanlarını ve gelişim süreçlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Bireyin gelişim özelliklerine nasıl katkı sağlanabileceğine ilişkin önerilerde bulunur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Eğitim psikolojisinde kullanılan araştırma yöntemlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramlarının nasıl kullanılabileceğine ilişkin farkındalık kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Öğrenme kuramlara göre öğrenme süreçlerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Öğrenmeye etki eden faktörleri analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Gelişimin ilkelerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
9 Bireyin özelliklerinin içinde bulunduğu gelişim dönemi özellikleri ile uyumlu olup olmadığını analiz etme yeterliliği kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Öğrenmeyle ilgili temel kavramları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Psikoloji Kavramının Temeli Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
2 Gelişim ile İlgili Temel Kavramlar Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
3 Fiziksel Gelişim Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
4 Bilişsel Gelişim Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
5 Dil Gelişimi Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
6 Kişilik Gelişimi Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
7 Ahlaki Gelişim Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
8 Ara sınav Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
9 Öğrenme Psikolojisi ile İlgili Temel Kavramlar Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
10 Klasik Koşullanma ve Bitişiklik Kuramları Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
11 Bağlaşım Kuramı Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
12 Edimsel Koşullanma Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
13 Sosyal Bilişsel Öğrenme Kuramı Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
14 Gestalt Kuramı Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
Resources
Course Notes
Course Resources

Işık Terzi, Ş. (2013). Eğitim Psikolojisi, Pegem Akademi.

 

Slavin,R.E (2015). Eğitim Psikolojisi kuram ve uygulama, (çev. Galip Yüksel) Nobel yayınevi.

 

Özbay, Y., Erkan, S.  (2015). Eğitim Psikolojisi, Pegem Yayıncılık

 

Deniz E.(2013). Eğitim Psikolojisi, Maya Akademi.

 

Cüceloğlu, D. (2016). İnsan ve Davranışı. Remzi Kitabevi.


Yıldırım,R;. (2002). Öğrenmeyi Öğrenmek, Sistem Yayıncılık.


Editör:Binnur Yeşilyaprak (2017). Eğitim Psikolojisi (Gelişim-Öğrenme-Öğretim), Pegem Yayıncılık.


Selçuk, Z. (2004).  Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayıncılık.
Özyurt, S., Girgin, N. (2000) Gelişim Süreçleri (İnsan Nasıl Öğrenir?) , Değişim Yayınları.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
3 Edebiyat bilgi ve kuramlarına yönelik teorik bilgileri kazanır. (Alan Bilgisi)
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi) X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. (Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi) X
13 Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenler. (Genel Kültür)
14 Ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur. (Genel Kültür) X
15 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve öğretmenlik mesleğine ilişkin becerileri edinir. (Meslek Bilgisi) X
16 Özel ihtiyaçlı ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere göre öğretimi planlayabilir ve uygulama yetkinliğine sahip olur. (Meslek Bilgisi) X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 1 2 2
Proje / Tasarım 1 3 3
Final 1 3 3
Total Workload 76
Total Workload / 25 (Hours) 3.04
dersAKTSKredisi 3