Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi ECE 202 4 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. NİLGÜN SAZAK
Course Lecturers Prof.Dr. NİLGÜN SAZAK,
Course Assistants

Arş. Gör. Mehmet KUMRU

Course Category
Course Objective

Notaları ve enstrümanları kullanarak öğrencilere müzik bilgisi kazandırabilme.

Course Content

Müzik öğretim yöntem ve teknikleri, nota öğretimi teknikleri, ritm ve melodiden yararlanarak orf çalgılarıyla çocuklar için şarkıların düzenlenmesi, çalgının şarkı öğretiminde etkili kullanımı, oyun, müzik, dans, drama ve konuşma ilişkisi, müzik-estetik ilişkisi ile müziksel beğeninin geliştirilmesi, müzik dersi etkinliklerinin diğer disiplinlerle ilişkilendirilmesi, İlköğretim müzik programı ile ilgili etkinlik uygulamaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çocuklara uygun şarkıları öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Portfolyo,
2 Çocuklara şarkı öğretim yöntem ve tekniklerine örnekler verir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Performans Görevi,
3 Okul öncesi eğitim etkinliklerinde müziğin önemini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Müziğin tarihsel gelişimi
2 İlköğretimde müziğin önemi ve amacı
3 Çocuklara uygun şarkı seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar
4 Müziği değişik materyallerle öğretme yöntemleri
5 Müzikte ölçüler
6 Müzikte ritm ögesi, ezgi ve özellikleri
7 İlköğretim düzeyindeki çocuk şarkılarının özellikleri
8 Çocuklarda ses dönemleri
9 Arasınav
10 Tartım çalışmaları
11 Nota çalışmaları
12 Oyunlu çocuk müziği örnekleri
13 Sayışma, tekerleme, ninni ve okul şarkıları
14 Bir oktav ses ve seslerin flüt ile öğretilmesi
Resources
Course Notes <p>M&uuml;zik 2 (Prof. Dr. Salih AKKAŞ)<br /> M&uuml;zik (Rahmiye ALTINOK)</p>
Course Resources

Müzik 2 (Prof. Dr. Salih AKKAŞ)
Müzik (Rahmiye ALTINOK)

Week Documents Description size
0 Okul Öncesi 2. sınıf 1. öğretim Size ilan edilen tarih ve saat aralığında Final sınavı video ödevlerini gönderdiğim linkteki dosyaya yükleyiniz . 0 MB
0 Okul Öncesi 2. sınıf 2. öğretim Size ilan edilen tarih ve saat aralığında Final sınavı video ödevlerini gönderdiğim linkteki dosyaya yükleyiniz . 0 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. X
2 Öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine hazır oluşlarını sağlamak için eğitim ortamını hazırlar, öğrenme sürecini etkin bir şekilde yürütür, ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanarak değerlendirir. X
3 Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ve materyalleri hazırlar. X
4 Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapar. X
5 Alan eğitimde karşılaştığı problemleri belirler, bireysel ve grup çalışmaları yürüterek problemlere çözüm önerileri getirir ve uygular. X
6 Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme yapar, kişisel ve mesleki yönden kendini geliştirmeye yönelik çalışmalara katılır. X
7 Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile ilgili mevzuatı bilir, takip eder bu doğrultuda etkili iletişim kurar ve işbirliği yapar. X
8 Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanarak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar. X
9 Öğrencilerin gelişimi için erişilebilir teknoloji ile yaş dönemine uygun görsel-işitsel öğretim materyallerini kullanır, öğrencilerinin kullanmalarına olanak sağlar. X
10 Toplumsal ve siyasal yapılara ilişkin bilgiye sahiptir ve demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni yaşama katılır. X
11 Alan eğitimi ve meslek bilgisi kaynaklarını takip edebilecek ve bu konular ile ilgili meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültür ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına uygun hareket eder. X
13 Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, üst düzey bilişsel becerilerini geliştireceği etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları hazırlar. X
14 Öğrenmeyi öğrenme, öz düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerine sahiptir ve yeni bilgiye erişmek için bu becerileri kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 4 4
Sözlü Sınav 1 2 2
Performans Görevi (Uygulama) 1 4 4
Final 1 2 2
Total Workload 100
Total Workload / 25 (Hours) 4
dersAKTSKredisi 4