Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitimde Araştirma Yöntemleri EBB 205 3 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLDEN KAYA UYANIK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi DURSUN AKSU, Dr.Öğr.Üyesi EBRU UZUNKOL, Prof.Dr. İSMAİL ÖNDER, Dr.Öğr.Üyesi EDA DEMİRHAN, Dr.Öğr.Üyesi SÜLEYMAN DEMİR, Arş.Gör.Dr. LEVENT ERTUNA,
Course Assistants

Arş. Gör. Levent ERTUNA

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma kavramı, bilimsel araştırmanın farklı ilke, yöntem ve aşamaları ile ilgili edinecekleri kuramsal bilgilerin yanı sıra yapacakları küçük çaplı bir araştırma çalışması ile bir bilimsel çalışmanın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamak.

Course Content

Araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler, araştırma süreci, veri toplama araçlarının genel özellikleri, verilerin analizi ve değerlendirilmesi, makale, tez ve veri tabanlarına erişim, araştırma modelleri ve türleri, bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar, nicel ve nitel araştırma desenleri, nicel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi, nicel araştırmada geçerlik ve güvenirlik, nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi, nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik, makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma, araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Nicel ve nitel araştırma arasındaki farklılıkları yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Rapor hazırlama ilkelerine uygun bir araştırma raporu hazırlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
3 Bir araştırmanın hazırlanmasındaki etik ilkeleri fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Araştırma sürecinin basamaklarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Bilimsel araştırmada temel kavramları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler
2 Bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar
3 Araştırma modelleri ve türleri
4 Makale, tez ve veri tabanlarına erişim
5 Araştırma süreci (sorunu fark etme, problem ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama)
6 Veri toplama araçlarının genel özellikleri
7 Nicel ve nitel araştırma desenleri
8 Ara Sınav
9 Nicel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi
10 Nicel araştırmada geçerlik ve güvenirlik
11 Nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi
12 Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik
13 Makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma
14 Araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama.
Resources
Course Notes
Course Resources

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemAkademi

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemAkademi

Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. X
2 Öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine hazır oluşlarını sağlamak için eğitim ortamını hazırlar, öğrenme sürecini etkin bir şekilde yürütür, ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanarak değerlendirir. X
3 Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ve materyalleri hazırlar. X
4 Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapar.
5 Alan eğitimde karşılaştığı problemleri belirler, bireysel ve grup çalışmaları yürüterek problemlere çözüm önerileri getirir ve uygular. X
6 Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme yapar, kişisel ve mesleki yönden kendini geliştirmeye yönelik çalışmalara katılır. X
7 Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile ilgili mevzuatı bilir, takip eder bu doğrultuda etkili iletişim kurar ve işbirliği yapar. X
8 Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanarak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar.
9 Öğrencilerin gelişimi için erişilebilir teknoloji ile yaş dönemine uygun görsel-işitsel öğretim materyallerini kullanır, öğrencilerinin kullanmalarına olanak sağlar.
10 Toplumsal ve siyasal yapılara ilişkin bilgiye sahiptir ve demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni yaşama katılır. X
11 Alan eğitimi ve meslek bilgisi kaynaklarını takip edebilecek ve bu konular ile ilgili meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültür ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına uygun hareket eder. X
13 Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, üst düzey bilişsel becerilerini geliştireceği etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları hazırlar.
14 Öğrenmeyi öğrenme, öz düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerine sahiptir ve yeni bilgiye erişmek için bu becerileri kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 2 26
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 5 5
Final 1 3 3
Total Workload 75
Total Workload / 25 (Hours) 3
dersAKTSKredisi 3