Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Eğitim Tarihi EBB 201 3 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ÖMER FARUK TUTKUN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SUBHAN EKŞİOĞLU, Doç.Dr. SERHAT ARSLAN, Prof.Dr. ÖMER FARUK TUTKUN, Doç.Dr. ÖMER FARUK VURAL,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

İlk Türk Devletlerinden itibaren günümüze kadar geçen süreçte  eğitim, eğitim yapısı ve eğitim sistemlerini ve süreçleri irdeleyerek tanımak ve anlamak 

Course Content

Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi, kaynakları, ilk Türk devlerinde eğitim, ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim, Selçuklular ve Anadolu beyliklerinde eğitim, Osmanlı devletinde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi, Eğitimde yenileşme hareketleri, Tanzimat döneminden Cumhuriyet dönemine kadar eğitim, Cumhuriyet döneminde eğitim.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk Eğitim Tarihinin gelişimsel süreçleri bilgisi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Eğitimi tarihi bilmenin, birey ve öğretmenlik mesleği açısından önemini gerekçeleri ile açıklayabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 İslamiyet öncesi Türk eğitim sisteminin özelliklerini açıklayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası Türk eğitim sistemini benzerlikleri ve farklılıkları açısından karşılaştırabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Cumhuriyet sonrası Türk Eğitim sisteminde meydana gelen değişimleri analiz edebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Yakın dönem Türk Eğitim sistemini yorumlayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tarih, Eğitim tarihi kavramları, Eğitim Tarihinin kapsamı, yöntemi ve kaynakları
2 İslamiyet öncesi Türk devletlerinde eğitim
3 İlk Müslüman Türk devletlerinde eğitim
4 Selçuklularda ve Anadolu beyliklerinde eğitim
5 Osmanlılar döneminde eğitim (Kuruluştan ilk yenileşme hareketlerine kadar)
6 İlk yenileşme hareketleri döneminde eğitim
7 Osmanlılarda azınlık ve yabancı okulları
8 Tanzimat döneminde eğitim
9 Ara sınav
10 I. Meşrutiyet, Mutlakiyet ve II. Meşrutiyet dönemlerinde eğitim
11 Milli mücadele döneminde eğitim
12 Cumhuriyet döneminde eğitim-I (1923-1950)
13 Cumhuriyet döneminde eğitim-II (1950’den günümüze)
14 21. yy.da eğitim felsefesi
Resources
Course Notes
Course Resources

Akyüz, Y. (2016). Türk eğitim tarihi. Ankara: Pegem Akademi.

Binbaşıoğlu, C. (2009). Başlangıçtan günümüze Türk eğitim tarihi. Ankara:    Anı.

Güven, İ. (2014). Türk eğitim tarihi. Ankara: Pegem Akademi.

Week Documents Description size
0 1.Başlangıçtan 18. Yüzyıla 0.13 MB
0 2.18.Yüzyıl - Cumhuriyet Dönemi 0.14 MB
0 3.EğitimdeİlkYenileşmeHareketleriDön 0.02 MB
0 4.Tanzimat Dönemi 0.02 MB
0 5.Mutlakiyet Dönemi 0.01 MB
0 6.Kurtuluş Savaşı Dönemi 0.02 MB
0 7.Cumhuriyet Dönemi 0.01 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. X
2 Öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine hazır oluşlarını sağlamak için eğitim ortamını hazırlar, öğrenme sürecini etkin bir şekilde yürütür, ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanarak değerlendirir.
3 Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ve materyalleri hazırlar.
4 Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapar.
5 Alan eğitimde karşılaştığı problemleri belirler, bireysel ve grup çalışmaları yürüterek problemlere çözüm önerileri getirir ve uygular.
6 Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme yapar, kişisel ve mesleki yönden kendini geliştirmeye yönelik çalışmalara katılır.
7 Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile ilgili mevzuatı bilir, takip eder bu doğrultuda etkili iletişim kurar ve işbirliği yapar. X
8 Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanarak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar.
9 Öğrencilerin gelişimi için erişilebilir teknoloji ile yaş dönemine uygun görsel-işitsel öğretim materyallerini kullanır, öğrencilerinin kullanmalarına olanak sağlar.
10 Toplumsal ve siyasal yapılara ilişkin bilgiye sahiptir ve demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni yaşama katılır. X
11 Alan eğitimi ve meslek bilgisi kaynaklarını takip edebilecek ve bu konular ile ilgili meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültür ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına uygun hareket eder. X
13 Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, üst düzey bilişsel becerilerini geliştireceği etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları hazırlar.
14 Öğrenmeyi öğrenme, öz düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerine sahiptir ve yeni bilgiye erişmek için bu becerileri kullanır.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 2 26
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 5 5
Proje / Tasarım 1 3 3
Total Workload 75
Total Workload / 25 (Hours) 3
dersAKTSKredisi 3