Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Felsefesi EBB 107 1 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SUBHAN EKŞİOĞLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP DEMİRTAŞ, Dr.Öğr.Üyesi DUYGU GÜR ERDOĞAN, Doç.Dr. SERHAT ARSLAN, Prof.Dr. ÖMER FARUK TUTKUN, Öğr.Gör. YUSUF TURAN, Doç.Dr. ÖMER FARUK VURAL,
Course Assistants

Arş. Gör. Gözde SEZEN-GÜLTEKİN

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Öğretmen adaylarının felsefe ile ilgili temel kavramları, eğitim felsefesinin içeriği ve bağlamını, felsefi bakış açısının eğitime yansımalarını kavrayabilmelerine yönelik bilişsel ve duyuşsal yeterlikler kazandırmak bu dersin temel amacıdır.

Course Content

Felsefenin temel konuları ve sorun alanları, temel felsefi akımlar ve eğitim, eğitim felsefesi akımları, Doğu, İslam ve Batı filozoflarının eğitim görüşleri, insan doğası ve eğitim, Siyasi ve ekonomik ideolojiler ve eğitim, Türk eğitim felsefesinin temelleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Temel felsefi akımlardan etkilenen eğitim sistemlerinin amaçları ve işleyişlerini değerlendirebilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Eğitim felsefesi akımlarının (İlerlemecilik, daimicilik, esasicilik, yeniden kurmacılık) eğitimle ilişkisini yorumlayabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Var olan eğitim sorunlarına eleştirel bir yaklaşım geliştirebilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Eğitimi etkileyen felsefi akımları açıklayabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Felsefenin temel kavramlarını açıklayabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Felsefe tarihinde yer alan filozofların eğitime ilişkin görüş ve düşüncelerini tanıyabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Felsefenin tanımı ve felsefenin içeriği-Felsefenin alanları Epistemoloji
2 Ontoloji-Aksiyoloji -Mantık
3 Eğitimin tanımı-Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki-Felsefenin eğitime katkıları
4 Eğitimin diğer sistemlerle ilişkisi(toplumsal-ekonomik-politik-siyasi-kültürel)
5 Felsefi akımlar (idealizm, realizm)
6 Felsefi akımlar (natüralizm, ampirizm, rasyonalizm)
7 Felsefi akımlar (pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe)
8 Ara Sınav
9 Eğitim Felsefeleri (İlerlemecilik, Daimicilik)
10 Eğitim Felsefeleri (Esasicilik, Yeniden Kurmacılık)
11 Doğu, İslam ve Batı filozoflarının eğitim görüşleri-1
12 Doğu, İslam ve Batı filozoflarının eğitim görüşleri-2
13 İdeoloji ve eğitim
14 Türk eğitim felsefesinin temelleri
Resources
Course Notes <p> Derse ait dok&uuml;manlar ve ders notları SABİS akademik bilgi sistemi &uuml;zerinden paylaşılacaktır.</p>
Course Resources

Alkan, C. (1983). Eğitim felsefesi. Bursa: Uludağ Üniversitesi

Cevizci, A. (2018). Eğitim felsefesi. İstanbul: Say

Çüçen, A. Kadir (2007). Felsefeye giriş. Bursa: Asa

Ergün, M. (2009). Eğitim felsefesi. Ankara: Pegem Akademi

Sönmez, V. (2008). Eğitim felsefesi. Ankara: Anı.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. X
2 Öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine hazır oluşlarını sağlamak için eğitim ortamını hazırlar, öğrenme sürecini etkin bir şekilde yürütür, ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanarak değerlendirir.
3 Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ve materyalleri hazırlar.
4 Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapar.
5 Alan eğitimde karşılaştığı problemleri belirler, bireysel ve grup çalışmaları yürüterek problemlere çözüm önerileri getirir ve uygular.
6 Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme yapar, kişisel ve mesleki yönden kendini geliştirmeye yönelik çalışmalara katılır.
7 Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile ilgili mevzuatı bilir, takip eder bu doğrultuda etkili iletişim kurar ve işbirliği yapar.
8 Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanarak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar.
9 Öğrencilerin gelişimi için erişilebilir teknoloji ile yaş dönemine uygun görsel-işitsel öğretim materyallerini kullanır, öğrencilerinin kullanmalarına olanak sağlar.
10 Toplumsal ve siyasal yapılara ilişkin bilgiye sahiptir ve demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni yaşama katılır. X
11 Alan eğitimi ve meslek bilgisi kaynaklarını takip edebilecek ve bu konular ile ilgili meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültür ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına uygun hareket eder. X
13 Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, üst düzey bilişsel becerilerini geliştireceği etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları hazırlar.
14 Öğrenmeyi öğrenme, öz düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerine sahiptir ve yeni bilgiye erişmek için bu becerileri kullanır.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 80
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 2 26
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 5 5
Final 1 3 3
Total Workload 75
Total Workload / 25 (Hours) 3
dersAKTSKredisi 3