Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ölçme ve Değerlendirme EBB 207 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLDEN KAYA UYANIK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SÜLEYMAN DEMİR,
Course Assistants

Arş. Gör. LEVENT ERTUNA

Course Category
Course Objective

Eğitim ve öğretimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramları tanıyarak, ölçmede geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme tekniklerini nasıl kullanacağını öğrenir, ölçme sonuçları ile ilgili istatistiksel yöntemleri kullanmayı bilir.

Course Content

Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili kavramlar; Ölçmede hata; Korelasyon; Ölçme aracında bulunması gereken nitelikler: güvenirlik ve geçerlik; Eğitimde kullanılan ölçme araç ve yöntemleri; Test geliştirme süreci ve madde analizi; Test puanları üzerinde istatistiksel işlemler; Standart puanlar

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ölçme kavramını ve çeşitlerini açıklar ve örnekler verir. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Değerlendirme kavramını ve türlerini açıklar ve örnek verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Ölçek çeşitlerini yorumlar ve aralarındaki farklılıkları tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Ölçmede hata türlerini yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Sınav ,
5 Bir ölçme aracında bulunması gerekli özellikleri (geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık) tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav ,
6 Ölçmede geçerlik ve güvenirlik arsındaki ilişkiyi açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav ,
7 Ölçme tekniklerini (yazılı sınavlar, çoktan seçmeli testler, doğru yanlış testleri, kısa cevap testleri, sözlü sınavlar) bütün özellikleri ile tartışır. Tartışma, Örnek Olay, Ödev,
8 Test planını hazırlar. Anlatım, Tartışma, Ödev,
9 Test analizlerini (güçlük indeksi ve ayırt edicilik gücü) bilir ve test sorularının güçlük indekslerini ve ayırt ediciliklerini hesaplar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav ,
10 Merkezi yığılma ölçülerinin(mod, medyan, aritmetik ortalama) ve merkezi dağılım ölçülerinin (ranj, standart sapma, çeyrek sapma, normal dağılım hesaplamalarını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav ,
11 Test geliştirme tekniklerini kullanır Anlatım, Problem Çözme, Sınav ,
12 Öğrenci ürün dosyası ve performans değerlendirmenin özelliklerini tartışır. Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Tanımlar, uygulamalar ve problemler Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
2 Doğrudan ölçme, dolaylı ölçme, ölçek, ölçüt, bağıl ve mutlak ölçüt, ölçmede hata türleri ve ölçek çeşitleri (Sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve oranlı ölçekler) Mutlak ve bağıl değerlendirme Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
3 Bir ölçme aracında bulunması gereken özellikler: geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
4 Geçerlik ile güvenirlik arasındaki ilişki, ölçmede güvenirlik nasıl hesaplanır? Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
5 Test analizleri: Güçlük indeksi ve ayırt ediciliğin hesaplanması Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
6 Sözlü sınavlar, kısa cevap testleri, doğru yanlış testleri , eşleştirmeli testler ve çoktan seçmeli testler Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
7 Merkezi yığılma ölçüleri (mod, medyan, aritmetik ortalama) Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
8 Merkezi dağılım ölçüleri (ranj, standart kayma, çeyrek kayma, normal dağılım) Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
9 Test puanları üzerinde bazı istatistiksel işlemler: Z ve T puanının hesaplanması Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
10 Duyuşsal Alan davranışlarının ölçülmesi: İlgi, tutum ve eğilim testleri Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
11 Psiko motor alan davranışlarının ölçülmesi: Performans testleri ve portfolyo değerelndirme Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
12 Test geliştirme ve soru hazırlama teknikleri Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
13 Ölçme sonuçlarının çeşitli grafiklerle gösterilmesi Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
14 Türkiyede ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel sorunlar Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
Resources
Course Notes <p>G&Uuml;LER, N. (2012). EĞİTİMDE &Ouml;L&Ccedil;ME VE DEĞERLENDİRME. ANKARA: PEGEM AKADEMİ</p>
Course Resources

TEKİN H. (2003) EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. ANKARA: YARGI MATBAACILIK
Turgut M. F. (1984) Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Saydam Matbaacılık 3. Baskı Ankara
ATILGAN, H.; KAN, A. & DOĞAN, N. (2009).EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. ANKARA: ANI YAYINCILIK

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 6 6
Final 1 17 17
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5