Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Rehberlikte Program Geliştirme RPD 308 6 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ZEYNEP DEMİRTAŞ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SUBHAN EKŞİOĞLU, Doç.Dr. ZEYNEP DEMİRTAŞ,
Course Assistants

Arş. Gör. Eda Biçener

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Rehberlikte program geliştirmede kavramlar, ilke ve sınıflamalar bilgisi.
Rehberlik programının temel kaynakları-insan, mali, politik, toplumsal- bilgisi.
Program hazırlama süreçleri bilgisi.
Amaca uygun bir PDR programı hazırlayabilme.

Course Content

İlköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim düzeylerinde rehberlik programlarının yapısı, süreci, zaman planlaması ve kaynakların kullanılması, örnek etkinlik ve deneme programlarının oluşturulması, uygulanması (YÖK, 2007).

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Program Geliştirmede temel kavramlarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Program Geliştirmede temel ilkeleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Rehberlikte program geliştirmenin önemini açıklar. Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Proje / Tasarım,
4 Program geliştirme süreçlerinde temel kaynakları ilişkilendirir. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Proje / Tasarım,
5 Öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
6 Bir programın hazırlama süreçlerini analiz eder. Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Ödev, Proje / Tasarım,
7 Amaca uygun bir özgün PDR programı hazırlar. Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje / Tasarım,
8 Hazırladığı programı iç ve dış ölçütler açısından değerlendirir. Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Ödev, Proje / Tasarım,
9 Programın uygulama sonuçlarını değerlendirir. Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Problem Çözme, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Program Geliştirmede temel kavramları Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
2 Program Geliştirme ilkeleri Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
3 Rehberlikte program geliştirme Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
4 Rehberlikte program geliştirme süreçlerinde temel kaynaklar Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
5 Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
6 Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
7 Ara Sınav
8 Program geliştirme yaklaşımları ve modeller Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
9 Bir programın hazırlama süreçleri Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
10 Amaca uygun bir özgün PDR program hazırlama Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
11 Amaca uygun bir özgün PDR program hazırlama Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
12 Program değerlendirme Ölçütleri Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
13 Örnek bir program değerlendirme uygulaması Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
14 Programın uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
Resources
Course Notes
Course Resources

Demirel, Ö. (2010). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA.
Erkan, S. (2006). Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Hazırlanması. Ankara: Nobel.
İşman, A, ve Eskicumalı, A. (2003). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. Adapazarı: Değişim Yayınları.
Kulaksızoğlu, A. (edt.) (2004). Örnek Grup Rehberlik Programları. Ankara: Nobel.
YÖK. (2007). Eğitim fakültesi Öğetmen Yetiştrme Lisans Programları. Ankara: T. C. Yüksek Öğretim Kurulu.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir.
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir.
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar.
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar.
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
11 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları amaçları doğrultusunda etkin kullanır. X
12 Çeşitli iletişim araçlarını kullanarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili bilgi, görüş ve önerilerini etkili şekilde ifade eder. X
13 Danışanlarının ihtiyaçlarına göre karar vererek bireysel ve grupla psikolojik danışma oturumlarını planlar.
14 Danışana ve duruma özgü koşulları psikolojik danışma sürecini planlarken dikkate alır.
15 Hizmet verdiği kurumun değişen ihtiyaçlarına uygun önleyici rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini gerçekleştirir. X
16 Danışanlarının ihtiyaçlarına göre karar vererek bireysel ve grupla psikolojik danışma oturumlarını yürütür ve sonlandırır.
17 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için sosyal kaynaklarıından destek talep eder. X
18 Okul rehberlik ve psikolojik hizmetlerinin kapsamını bilir ve bu kapsam çerçevesinde okul paydaşlarına hizmet sunar. X
19 Gelişim, öğrenme ve kişilik kuramlarını referans alarak danışanların problemlerini bilimsel bir bakış ile çerçevelendirir. X
20 Ulusal ya da yerel çapta meydana gelebilecek travmatik olaylar sonrasında, sosyal sorumluluk çerçevesinde psikolojik danışma yardımı sunar. X
21 Psikolojik yardım sürecini yürütürken manevi ve evrensel değerleri gözetir. X
22 Rehberlik hizmetlerini etkili yürütebilmek için öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve iş birliği kurar. X
23 Çeşitli uyum bozukluklarına sahip öğrencilerin tespit edilmesi, müdahale planının geliştirilmesi, uygulama ve izleme süreçlerini gerçekleştirir. X
24 Bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilme becerisini bireysel ve sosyal koşulları dikkate alarak bireye özgü uygun danışma oturumlarını planlar.
25 Bireysel ve grupla psikolojik danışma yaparken bireysel ve sosyal koşulları dikkate alarak bireye özgü uygun danışma oturumlarını başlatır, sürdürür ve sonlandırır.
26 Yaşam dönemlerinde ortaya çıkabilecek gelişimsel krizlerin sağaltımına yönelik bir rehberlik programını uygular. X
27 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının etik ilkerine sadık kalarak olumlu kabul çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır X
28 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını dikkate alarak grupla ya da bireysel psikolojik danışma gerçekleştirir.
29 Demokratik ve aktif katılım kararlılığına sahip bir şekilde sosyal yaşama dahil olur. X
30 Mesleki etik ilkelere riayet ederek farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlara uygun psikolojik danışma oturumlarını başlatır, sürdürür ve sonlandırır.
31 İnsan ilişkileri ve iletişimin temel ilkelerine uygun mesleki tutum geliştirir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Proje / Tasarım 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5