Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Özel Öğretim Yöntemleri BTE 306 6 4 + 1 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA DEMİR KAYMAK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA DEMİR KAYMAK,
Course Assistants Arş. Gör. Özlem CANAN GÜNGÖREN
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Mikro Öğretim uygulamaları (Bilgisayar dersi Öğretim Programından seçilecek konularda öğrencilerin, sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmaları ve sunuların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi). Alana özgü uygulamalar (uzaktan kontrol sistemleri, laboratuar çalışmaları v.b.). Bilgisayar Laboratuvar ortamlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, bilgisayar eğitiminde ölçme ve değerlendirme: portfolyo uygulamaları, performans testleri, gözlem formları vb. Öğretmenlik yeterlikleri.
Course Content Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 BÖTE alanının öğretim açısından diğer alanlardan farkını açıklar. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mesleki yeterliklerini ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Bir konuya uygun strateji, yöntem ve teknik belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Programda yer alan bir kazanımı analiz ederek, bu kazanıma yönelik bir etkinlik geliştirir. Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Ödev,
5 Geliştirdiği kazanıma yönelik bir ölçme aracı geliştirir. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Mikro öğretim uygulaması gerçekleştirir. Bireysel Çalışma, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Özel Öğretim Yöntemleri Dersinin Amaç ve Kapsamı 3-23. sayfalar
2 Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği Yeterlikleri ve Mevzuatı 27-44. sayfalar
3 Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mesleki Gelişimi 49-69. sayfalar
4 Bilişim Teknolojileri Öğretim Programı 73-93. sayfalar
5 Bilişim Teknolojileri Öğretim Stratejileri 99-135. sayfalar
6 Bilişim Teknolojileri Öğretim Yöntem ve Teknikleri 139-169. sayfalar
7 Bilişim Teknolojileri Öğretiminde Materyal Kullanımı 175-200. sayfalar
8 Arasınav
9 Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri Öğretimi 201-222. sayfalar
10 Alana Özgü Uygulamalar ve Bilişim Teknolojileri Öğretim Ortamları 227-254. sayfalar
11 Bilişim Teknolojileri Eğitiminde Ölçme Değerlendirme 259-272. sayfalar
12 Mikro Öğretim Uygulamaları
13 Mikro Öğretim Uygulamaları
14 Mikro Öğretimin Değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources Alkan ,Cevat ve Kurt, Mehmet (2003). Özel Öğretim Yöntemleri Ankara: Anı Yayıncılık.
Şahin, S. (2010). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Özel Öğretim Yöntemleri I-II. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 2 8 16
Proje / Tasarım 1 8 8
Final 1 10 10
Total Workload 154
Total Workload / 25 (Hours) 6.16
dersAKTSKredisi 6