Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Veri Analizi DEG 504 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HÜSEYİN ÇALIŞKAN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. Ayşegül KIRTEL

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı veri analizi için temel kavramların anlaşılması, SPPS paket programını kullanarak veri girişi yapma ve değişiklik yapma, betimsel ve kestirisel istatistikleri yapma, ölçek geliştirme ve başarı testi geliştirmenin nasıl gerçekleştiğinin anlaşılması amaçlanmaktadır.

Course Content

Veri analizi ile ilgili temel kavramlar, frekans ve yüzde, mod, medyan, aritmetik ortalama, standart sapma ve hata, korelasyon, basit regresyon, tek örneklem t-testi, ilişkili ve ilişkisiz örneklemler için t-testi, ANOVA ve ANCOVA, Kay-Kare testi (tek/iki değişken), Mann Whitney U-Testi, Kruskal Wallis H-testi, Wilcoxon Uyumlu Çiftler-İşaretli Sıralar Testi, Ölçek geliştirme (Yordayıcılık, Geçerlilik, Güvenirlilik), Başarı Testleri puan analizi ve madde puanları analizi (Madde güçlüğü, ayırt edicilik, çeldiricilerin işlerliği)

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Veri Analizinin temel kavramlarını tanımlayabilir. Tartışma, Sınav ,
2 Veriyi SPSS programına girip, değiştirip, ihtiyacı olan işlemleri yapabilir. Tartışma, Sınav ,
3 Veri analizinde betimsel istatistikleri yapabilir ve yorumlayabilir. Tartışma, Sınav ,
4 Kestirisel istatistikleri yapabilir ve yorumlayabilir. Tartışma, Sınav ,
5 Ölçek Geliştirme için gerekli istatistikleri uygular ve yorumlar. Tartışma, Sınav ,
6 Temel düzeyde veri analizi gerçekleştirir. Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

Büyüköztürk, Ş. (2002). Veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum.  Ankara: Pegem Yayınları

Hovardaoğlu, S. (2000). Davranış bilimleri için araştırma teknikleri. Ankara: Ve-Ga Basım Yayın Dağıtım.

Köklü, N. ve Büyüköztürk, Ş. (2000). Sosyal bilimler için istatistiğe giriş. Ankara: Pegem Yayınları.

Sümbüloğlu, K. ve Sümbüloğlu, V. (2002). Biyoistatistik: 10. Baskı. Ankara: Hatipoğlu Basım ve Yayım San. Tic. LTD. Şirketi.

Green, S.B. ve Salkind, N.J. (2005). Using SPSS for Windows and Macintosh, Analyzing and Understanding Data. Pearson Prentice Hall, New Jersey, USA.

Özçelik, D.A. (1989). Test Hazırlama Kılavuzu: 8. Baskı. Ankara: ÖSYM Eğitim Yayınları: 8.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 3 15 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 3 15 45
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6