Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Değerler Eğitiminde Nitel Yaklaşimlar ve Veri Çözümleme Teknikleri DEG 516 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. SEVGİ COŞKUN KESKİN
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör Ayşegül KIRTEL
Course Category
Course Objective Öğrencilerin değerler eğitimi için yapacakları araştırmalarda nitel araştırma yöntemlerini kullanmalarına olanak verecek şekilde; veri toplama süreci ve araçlarını tanımalarını sağlamak. Bunun yanın sıra öğrencilere; toplanan nitel verinin nasıl çözümleneceği ve yorumlayacağı konusunda yeterlilik kazandırmak.
Course Content Nitel Çalışmanın doğası, Nitel araştırmanın bilimsel araştırma geleneği içindeki yeri, Nitel çalışmaların dayanakları, Nitel araştırma desenleri [eylem araştırması, örnek olay, Kültür analizi, gömülü teori, fenemonolojik yaklaşım (Nitel Deney), Tracer çalışmalar], Nitel araştırma süreci, Nitel araştırmalarda katılımcıların seçilmesi ve bu seçimin çeşitlemeleri, Nitel araştırma teknikleri [Veri toplama teknikleri (görüşme, gözlem, mecaz benzetmeler, doküman toplama), nitel veri işleme teknikleri (yazıya dökme, betimsel kayıt), nitel veri yorumlama teknikleri (hermenotik, içerik analizi, betimsel analiz)], raporlaştırma, nitel araştırmalarda geçerlilik ve güvenirlik, nitel araştırmalarda bilgisayar destekleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Nitel Çalışmanın doğası fark ederek nicel yaklaşımlardan farkını fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Nitel araştırma desenlerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Nitel araştırma sürecini deneyimler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Nitel örneklemleri birbirinden ayırarak kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Nitel araştırma tekniklerini uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
6 Nitel veri işleme tekniklerini nasıl yapılacağını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Nitel veri yorumlama tekniklerini uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
8 Nitel araştırmalarda geçerlilik ve güvenirlik işlemlerini fark eder ve kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
9 Nitel araştırmalarda bilgisayar desteklerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Nitel Çalışmanın doğası
2 Nitel araştırmanın bilimsel araştırma geleneği içindeki yeri, Nitel çalışmaların dayanakları İlgili kaynaklar okunacak
3 Nitel araştırma desenleri [eylem araştırması, örnek olay, Kültür analizi, gömülü teori, fenomonolojik yaklaşım (Nitel Deney), Tracer çalışmalar] İlgili kaynaklar okunacak
4 Nitel araştırma süreci İlgili kaynaklar okunacak
5 Nitel araştırmalarda katılımcıların seçilmesi ve bu seçimin çeşitlemeleri İlgili kaynaklar okunacak
6 Nitel araştırma teknikleri [Veri toplama teknikleri (görüşme, gözlem, mecaz benzetmeler, doküman toplama) İlgili kaynaklar okunacak
7 Nitel araştırma teknikleri [Veri toplama teknikleri (görüşme, gözlem, mecaz benzetmeler, doküman toplama) İlgili kaynaklar okunacak
8 Nitel veri işleme teknikleri (yazıya dökme, betimsel kayıt) İlgili kaynaklar okunacak
9 Nitel veri yorumlama teknikleri (hermenotik, içerik analizi, betimsel analiz) İlgili kaynaklar okunacak
10 Raporlaştırma İlgili kaynaklar okunacak
11 Nitel araştırmalarda geçerlilik ve güvenirlik İlgili kaynaklar okunacak
12 Nitel araştırmalarda bilgisayar destekleri İlgili kaynaklar okunacak
13 Değerler eğitiminde nitel araştırma uygulamaları İlgili kaynaklar okunacak
14 Değerler eğitiminde nitel araştırma uygulamaları İlgili kaynaklar okunacak
Resources
Course Notes
Course Resources 1. May T. (1996). Social Research: Issues, Methods and Process. Fourth Edition. Open University Press: USA
2. Cohen, L.; L. Manion (1997). Research Methods in Education. Fourth Edition. London and Newyork
3. Seale, C. (1999). The Quality of Quantitive Research: Introducing Qualitative Methods. Sage: London
4. Mayring, P. (2000). Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş. Çevirenler: Adnan Gümüş ve M. Sezai Durgun. Baki Kitapevi: Adana
5. Çepni, S. (2001). Araştırmacı Öğretmen ve Öğrenciler İçin: Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Erol Ofset: Trabzon
6. Robson, C. (2001). Real World Research: A Resource for Social Scientists and Practitioner-Researchers. Eighth Edition. Black Well: Oxford UK&Cambridge USA
7. Denzin, N. K.; Y. S. Lincoln (2002). Introduction: Entering the Field of Qualitative Research. The Qualitative Inquiry Reader. Ed: Norman K. Denzin&Yvonna S. Lincoln. Sage: London
8. Palmer, R.E. (2002). Hermenotik. Çeviren: İbrahim Görener. Anka yayınları: Ankara
9. Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş- Nitel ve Nitel Eleştirel Kuram Metodolojiler. Anı Yayıncılık: Ankara.
10. Punch, K.F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Baskı. Çev: Dursun Bayrak-H. Bader Arslan- Zeynep Akyüz. Siyasal Kitapevi: Ankara
11. Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research: A Practical Handbook (second edition). Sage: London
Yıldırım, A.; H. Şimşek (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 5. Basım. Seçkin Yayıncılık: Ankara
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6