Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Bilimlerde Veri Analizi SBE 504 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. HÜSEYİN ÇALIŞKAN
Course Lecturers Doç.Dr. HÜSEYİN ÇALIŞKAN,
Course Assistants

Arş Gör. Mehmet Uymaz

Course Category
Course Objective

Araştırma verilerinin bilgisayar programları yardımıyla analizini yapabilme

Course Content

İstatistik ile ilgili temel kavramlar, merkezi eğilim ve değişim ölçüleri, korelasyon ve regresyon, hipotez testleri, araştırmalarda istatistik kullanımı

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İstatistikle ilgili temel kavramları kavrar ve toplanan verileri düzenler, sınıflandırır, SPSS programına girişini yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
2 Parametrik olmayan istatistikleri (ki-kare, H testi, U testi, Wilcoxon) yapar ve yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
3 Bağımsız ve bağımlı örneklemlerin ortalamalarını ilişkin fark istatistiklerini (t testi, Anova, Ancova) ile test eder. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
4 İki değişken arasındaki ilişkiye ilişkin korelasyon ve regrasyon analizlerini yapar ve yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
5 Verilerin normal dağılımına ilişkin gerekli analizleri hesaplayarak yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
6 Bir, iki ya da daha çok değişkene ilişkin betimsel istatistikleri yapar ve yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel kavramlar
2 Verilerin betimlenmesi ve grafikle gösterilmesi
3 Merkezi eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, mod, medyan)
4 Değişim ölçüleri (ranj, standart sapma, varyans)
5 Korelasyon
6 Regresyon
7 Hipotez testi adımları
8 Tek örneklem t tesi
9 Bağımsız örneklem t testi
10 Bağımlı örneklem t testi
11 Varyans analizi
12 Deneysel desenler için kovaryans analizi
13 İki faktörlü ANOVA
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Genel değerlendirme</p>
Course Resources

Veri analizi el kitabı, Şener Büyüköztürk

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 16 16
Kısa Sınav 2 5 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 12 12
Final 1 10 10
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 5 60
Ara Sınav 1 23 23
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Total Workload 338
Total Workload / 25 (Hours) 13.52
dersAKTSKredisi 6