Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tarih Yazimi TRE 509 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET ŞİMŞEK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Tarihsel süreç içinde tarih yazımında etkili olan anlayışların doğuşu ve gelişimi ele alınarak, dünyada felsefelere bağlı olarak farklılaşan tarih yazımının çeşitliliği açıklanacaktır. Antikçağdan Ortaçağ dünyasına, akılcılıktan klasik historisizme ve nihayet postmodern tarih yazımına kadar tarih yazıcılığının gelişme süreci izlenecektir. Modern tarihçilik mesleğine etki eden faktörler, tarih yazım olgusunu belirleyen etmenler işlenecektir. Çağdaş tarihyazımının temel özellikleri, alternatif tarihyazım ekolleri ele alınacaktır. Türkiyede modern tarihyazımının dünü-bugünü tartışılacaktır.
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tarih kavramı, ortaya çıkışı, Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
2 Eskiçağda tarih yazmı: -Sümer ve Mısırda tarih yazımı, Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
3 Heredot ve Tukudides ve eski Yunanda tarih yazımı, Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
4 Ortaçağ dünyasında tarih yazımı: Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
5 İslam medeniyetinde tarih yazımı, Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
6 İslamın tarih yazımına etkisi, Nakilciler ve İbni Haldun Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
7 Arasınav Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
8 Ortaçağ Avrupada tarih yazımı: Hıristiyan düşüncesi ve tarih yazımı, Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
9 Aydınlanma ve tarih: Dünya tarihi yazmak, Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
10 Alman Tarih Okulu ve Ranke, Romantik tarih yazımı ve milliyetçi kavrayış. Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
11 İmparatorluk tarihinden ulusların tarihine: Osmanlıda Türkiye Cumhuriyeti tarihçiliğine: 1908e kadar Türk tarih yazımı, Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
12 19081940 romantik tarih yazımı, 1970ler ve sosyal tarih yazımı, Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
13 1990lar ve postmodernist tarih yazımı, Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
14 Günümüz tarih yazımının çağdaş sorunları: İlgi alanlarından nesnellik kaygısına. Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
Resources
Course Notes 1.İlhan Tekeli (2000). Tarih Yazımı Üzerine Düşünmek, Dost Kitabevi, Ankara. 2.Serpil Oppermann, (2006). Postmodern Tarih Kuramı. Tarihyazımı, Yeni Tarihselcilik ve Roman, Ankara 3. Bedia Demiriş (1994). Greklerde ve Romalılarda Tarih Yazımı: I. Greklerde Tarih Yazımı Anadolu Araştırmaları Cilt XIII, İstanbul s. 231-240. 4.Demiriş, Bedia, (1999). Greklerde ve Romalılarda Tarih Yazımı: 2. Romalılarda Tarih Yazımı: Anadolu Araştırmaları Cilt XV, İstanbul s. 431-459. 5. Bedia Demiriş (2001). Antikçağda Şiir-Tarih-Retorik İlişkisi, Toplumsal Tarih Kasım, s. 43-45. 6.George Iggers (2000). 20. Yüzyıl Tarih Yazımı. İstanbul.7.Marc Bloch (1994). Tarihin Savunusu ya da Tarihçilik Mesleği (Çev: Mehmet Ali Kılıçbay). Gece Yayınları, Ankara. 8.Keith Jenkins (1997). Tarihi Yeniden Düşünmek, (Çev. Bahadır Sina Şener), Dost Yayınları, Ankara. 9.Babinger Franz (1992). Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, 2.baskı, (Çev. Coşkun Üçok), Ankara. 10. Bıçak, Ayhan (2004). Tarih Sorunu. Kutadgu Bilig. Sayfa, 106-121. 11. Bıçak, Ayhan (2004). Tarih Düşüncesi 1. Tarih Düşüncesinin Oluşumu. Dergah Yayınları, İstanbul.
Course Resources 12.Aysevener, Kubilay ve E. Müge Barutca (2003). Tarih Felsefesi. Cem Yayınevi, İstanbul. 13.Collingwood, R.G. (1996). Tarih Tasarımı. (Çev: Kurtuluş Dinçer), Gündoğan Yayınları, Ankara. 14. Burke, Peter, (2002). Annales Tarih Okulu, (Çev. Mehmet Küçük), Doğu Batı Yay. Ankara. 15. Burke, Peter (1998). Tarih ve Toplumsal Kuram, (Çev. Mete Tuncay), Tarih Vakfı Yay. İstanbul. 16. Evans, Richard J. (1999). Tarihin Savunusu. (Çev. Uygur Kocabaş). İmge Yayınları, Ankara. 17. Sabri Hizmetli (1991). İslam Tarihçiliği Üzerine, Diyanet İşleri Yayını, Ankara. 18. Suavi Aydın (1997). Kültür-Kimlik Modelleri Açısından Türk Tarih Yazımı, (Doktora Tezi), H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 19. Hocaoğlu, Durmuş (2002). İlerleme Üzerine Bir Tahlil Denemesi [Bölüm: 1]. Köprü, Sayı, 78. 20. Kolektif, (Sempozyum) (2000). Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. 21. Özbek, Nadir (2004). "Modernite, Tarih ve İdeoloji: İkinci Abdülhamid Dönemi Tarihçiliği Üzerine Bir Değerlendirme." Literatür, 3: 71-90. 22. Özbek, Nadir (2003). "Alternatif Tarih Tahayyülleri: Siyaset, İdeoloji ve Osmanlı-Türkiye Tarihi" Toplum ve Bilim, 98: 234-54. 23. Özbek, Nadir (1997). "Zeki Velidi Togan ve ´Türk Tarih Tezi, Toplumsal Tarih, 8, (45), 15-23. 24.Özlem, Doğan (1996). Tarih Felsefesi. Anahtar Yayınları, İstanbul. 25. Şehabettin Tekindağ (1971). "Osmanlı Tarih Yazıcılığı", Belleten. XXXV/ 140, s. 655-663. 26. Zafer Toprak (1991). "Sosyal Tarihin Alanı ve Türkiye Gerçeği." Toplum ve Bilim, Yaz/Güz, 77-88. 27. Robert Young. (2000). Beyaz Mitolojiler Tarih Yazımı ve Batı, Bağlam Yayınları, İstanbul. 28. Vahdettin Engin ve Ahmet Şimşek (Ed.) (2011). Türkiye´de Tarihyazımı, Yeditepe Yayınları, İstanbul; 29. Ahmet Şimşek (Ed.) (2011). Tarih Nasıl Yazılır? Tarihçi Kitabevi, İstanbul.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 50
2. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 15 30
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6