Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilimsel Araştirma Yöntemleri YTO 501 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bilime ilişkin temel kavramları tanımak; bilimin temel özelliklerini, işlevlerini ve amaçlarını kavramak; nicel ve nitel araştırma tekniklerinin özelliklerini kavrayarak yapılacak bilimsel araştırmalarda uygun yöntemi seçebilmek; veri toplama, verileri yorumlama ve raporlaştırma becerilerini geliştirmek.
Course Content Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilimsel araştırma sürecinin temel yapısını fark eder. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Toplanan verilerin analiz etme verileri toplama süreçlerini fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Nicel yöntemlerde kullanılan veri toplama araçlarını tanır ve bunlara dair kendi alanına özgü problemler üzerinden örnekler sunar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
4 raştırmaların raporlaştırılması sürecinde referans verme, kaynakça gösterme gibi temel bilgilerin yanı sıra araştırma raporunda yer alması gereken diğer unsurları tanır ve kendi alanına özgü bir problemden hareketle öğrendiklerini uygular. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Nitel araştırmada veri toplama araçlarını tanır ve kendi alanına özgü bir problem doğrultusunda veri toplama aracı geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Araştırmaların raporlaştırılması sürecinde referans verme, kaynakça gösterme gibi temel bilgilerin yanı sıra araştırma raporunda yer alması gereken diğer unsurları tanır ve kendi alanına özgü bir problemden hareketle öğrendiklerini uygular. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Bilim ve onunla ilgili temel kavramları (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.) tanımlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Kendi alanına dair araştırma soruları geliştirir ve alanındaki problemleri tanımlamaya çalışır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
9 Nitel araştırma tasarımlarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Nicel yöntemlerde kullanılan örneklem ve çeşitlerine örnekler verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
11 raştırmaların raporlaştırılması sürecinde referans verme, kaynakça gösterme gibi temel bilgilerin yanı sıra araştırma raporunda yer alması gereken diğer unsurları tanır ve kendi alanına özgü bir problemden hareketle öğrendiklerini uygular. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
12 Bilimsel araştırmanın temel yapısını ve dayandığı temel felsefeleri açıklar Anlatım, Tartışma, Sınav ,
13 Nitel araştırmada örneklem çeşitlerini tanır ve kendi alanına dair geliştirdiği problemden, nitel bir örneklem seçer. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
14 Nicel yöntemlere dair temel kavram ve araştırma modellerini fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
15 Nitel ve nicel yöntemlerin dayandığı temel felsefeleri tanımlar ve bu iki yöntemin farklılıklarını fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin içeriğinin tanıtılması ve yapılan alan araştırmalarından örnekler gösterilmesi.
2 Bilimsel araştırmaya ait temel kavramlar: Bilim, Bilimsel bilgi, olgu, kavram, prensip, yasa, hipotez, teori tanımlarının verilmesi. Araştırmanın ne olduğu ve araştırma süreci nasıl gerçekleştiğinin verilmesi
3 Araştırma yöntemlerinin kökenleri ve tarihçesinin gözden geçirilmesi. Araştırmaya nasıl başlandığı ve araştırma sorularının nasıl geliştirilmesi gerektiğinin vurgulanması. Alan özgü problemler geliştirilmesinin sağlanması.
4 Veri toplama süreci. Evren, örneklem ve değişken kavramlarının gözden geçirilmesi. Eğitim araştırmalarında kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilmesi. Alana özgü problem geliştirilerek bu kavramları ilgili örnekler üzerinde betimlemek.
5 Nicel araştırma tasarımı ve ilgili temel kavramların verilmesi. Alana özgü nicel yöntemlerle geliştirilebilecek problemlerin belirlenmesi.
6 Nicel araştırma tasarımı veri toplanma yollarının verilmesi ve anket, gözlem formu ve ölçek geliştirmenin nasıl geçekleştiği; dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğunun verilmesi. Alan özgü problem yada problemler üzerinden nicel veri toplama ara
7 Nitel araştırma desenlerinin tanıtılması ve bunların farklılıklarının verilmesi
8 ARA SINAV
9 Nitel araştırmada örneklem çeşitlerinin tanıtılması ve alana özgü problemlerin nitel örneklemelerinin alınmasına dair örneklerin verilmesini sağlama.
10 Nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinin (görüşme, gözlem, doküman incelemesi) tanıtılması ve alan özgü bir problem üzerinden görüşme soruları ve gözlem dokümanlarının geliştirilmesinin sağlanması.
11 Nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinin (görüşme, gözlem, doküman incelemesi) tanıtılması ve alan özgü bir problem üzerinden görüşme soruları ve gözlem dokümanlarının geliştirilmesinin sağlanması.
12 Nitel araştırmada veri analizinin nasıl gerçekleştiği konusunun gözden geçirilmesi.
13 Araştırma raporunda bulunması gereken bölümlerin tanıtılması ve bu raporun yazılması sırasında dikkat edilecek hususların (kaynakça, referans verme, içindekiler, tablolar listesi vs.) tanıtılması.
14 Alanla ilgili belirlenen problemler doğrultusunda araştırma sürecinin yaşanılmasının sağlanması.
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 8 128
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 192
Total Workload / 25 (Hours) 7.68
dersAKTSKredisi 8