Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iki Dilli Ortamlarda Anadili Öğretimi YTT 512 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator BEKİR İNCE
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dersin ana amacı, iki dillilik kavramının açıklanması ve ikinci dil edinimine ilişkin çağdaş yaklaşım ve yöntemlerin incelenmesidir. Bununla birlikte iki dilli ortamlarda alınan eğitimin niteliğine bağlı olarak ikinci dil ve ana dil arasındaki değişik ilişki örüntülerini ele almak dersin ikincil amaçları arasındadır.
Course Content İkinci dil edinimi ve iki dillilik özellikle son yüzyılda önem kazanan ve dilbilim, toplumdilbilim ve eğitim başta olmak üzere bir çok bilim dalınca incelenen bilimsel çalışma alanıdır. Bu derste iki dilliliğin tanımı, iki dilli bireylere sağlanması gerekli eğitim ortamı, iki dillilerin ana dili eğitimi ve ikinci dil edinim süreci üzerinde durulacaktır. Ayrıca bu ders kapsamında iki dilli ortamlarda anadili öğretiminin tam gerçekleşebilmesi için hangi şartların yerine getirilmesi gerektiği, dilbilimin bakış açısından irdelenecektir. İki dilli ortamlarda akademik başarı için anadili eğitiminin tam ve işler bir şekilde kazanılmış olması gerekmektedir. Buradan yola çıkarak iki dilli ortamlardaki ana dili eğitiminin niteliği üzerinde durulacaktır. İki dillilikle ilgili yanlış kavramlar üzerinde de durulacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bu araştırmaların kapsamını, bulgularını ve sonuçlarını bilir, ifade eder.
2 İkinci dil ediniminin kaplamı hakkındaki düşüncelerini ortaya koyabilir.
3 İki dilli ortamlarda anadili olarak Türkçe eğitimi alan bireylerin değişik dil beceri alanlarında ortaya koyduğu performansları iki dillilik bağlamında çözümler/değerlendirir.
4 İki dilliliği tanımlar. Tarihi süreç içindeki gelişimini özetler.
5 İkinci dil edinimi ile ilgili yapılmış bilimsel araştırmaları tanır.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İki Dillilik Nedir? .İki Dilliliğin Çeşitleri vs. Derse ilişkin terminolojinin tanıtılması
2 Yarım Dillilik, “Eşik Düzey Kuramı” ve “Kritik Dönem Hipotezi”
3 İki Dilli Ortamlarda Anadili Öğretiminin Dilbilimsel Temelleri
4 Avrupa Birliğinde İki Dillilik politikaları ve Çok Kültürlülük
5 İkinci Dil Ediniminde Toplumsal Bağlam, Dil Kullanımı ve Kültür Aktarımı
6 Eğitim Teknolojilerinin ve Ders Araç Gereçlerinin İkinci Dil Edinimi Üzerindeki Etkileri
7 VİZE
8 Türkiye’nin Türk Soylu Öğrencilere İlişkin İzlediği Anadili Eğitim Politikası
9 Türkiye’nin Türk Soylu Öğrencilere İlişkin İzlediği Anadili Eğitim Politikası
10 Türkiye’deki İki Dilli Ortamlarda Türkçe Öğrenen Yabancılara Yönelik Dil Eğitim Politikaları/Perspektifleri
11 İki Dilli Ortamlarda Anadili Eğitimi Alan Türk Soylu Öğrencilerin Anadil Kullanımına İlişkin Temel Veriler
12 İki Dilli Ortamlarda Anadili Eğitimi Alan Türk Soylu Öğrencilerin Anadil Kullanımına İlişkin Temel Veriler
13 Türkçenin iki dilli ortamlarda öğretilmesine ilişkin gelecek perspektifleri
14 FİNAL
Resources
Course Notes
Course Resources İnce, Bekir (2011): Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Anadilleri Türkçede Yaşadıkları Anlatım Sorunları -Fransa Örneği-, İstanbul üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul.
Yağmur, Kutlay (2006): “Batı Avrupada Türkçe Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri,” Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, sayı 134, Ankara, s.26.
Yağmur, Kutlay (2007): “İkidilli Çocukların Dil Becerilerinin Ölçümü ve Eşik Kuramı,” Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, sayı 135, Ankara, , s.74.
Wegman, Işıl (2007): “İkidilli Öğrencilerin Yazılı Metin Üretimindeki Sorunları”, Dil Dergisi, DTÖ Özel Sayısı, Ankara, s. 28 – 44.
Tribalat, Michél (1995): “Faire France, Une Enquete Sur les İmmigrés et Leurs Enfants” La Decouverte, Paris.
Akıncı, M.-A. ; Mortamet, C. (2005): “Literacy Activities of Bilingual and Monolingual Children and Adolescents in France,” Paper presented at 5th International Symposium on Bilingualism, Barcelone: Universitat Autònoma de Barcelona.
Akıncı, M.A. (1996): “Les Pratiques Langagieres Chez les İmmigrés Turcs en France,” Ecart d’İdentité, numero:76, p. 14-17.
Akıncı, M.A. (2003): “Une Situation De Contact De Langue: Le Cas Turc-Français Des İmmigrés Turcs En France,” Contacts de Langues: Modèle, Typologies, İnterventions, Paris: L’Harmattan Espace discursifs, p.127-144.
Skutnabb-Kangas, T.: Linguistic genocide in education - or worldwide diversity and human rights? Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 2000
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6