Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tanzimat Romaninda Eğitim TEG 613 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Edebiyatımızda Tanzimat ile birlikte başlayan roman türünde, ?sosyal fayda? ilkesinin bir gereği olarak çocuk ve genç eğitimine de yer verilmiştir. Bu ders ile birlikte özellikle yetişkin ve çocuk eğitiminin romanlarda ele alınış biçimini kavratmak. Medrese sisteminden mektep sistemine geçişte edebiyat eserlerinin fonksiyonunu ve önemini kavratmak
Course Content Tanzimat dönemi ve sonrası Türk eğitim tarihi açısından önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir. Bu açıdan Tanzimat devri eğitim sistemi ve yenilikler kavratılacak. Eğitim sisteminde meydana gelen bu değişiklikler Tanzimat romanına da yansımıştır. Özellikle Ahmet Mithat Efendi, Emin Nihat, Namık Kemal, Şemsettin Sami, Samipaşazade Sezai, Recaizade M.Ekrem, Nabizade Nazım ve Mehmet Murat (Mizancı)?n romanlarına yansıyan yetişkin ve çocuk eğitimi unsurları işlenecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 O günkü eğitim problemleri ile bu günün problemlerini karşılaştırır
2 Tanzimat devri eğitim sisteminin romanlara ne kadar yansıdığını öğrenir
3 Özellikle romanlara yansıyan eğitim problemlerini kavrar
4 Roman türünün gelişim çizgisini öğrenir
5 Tanzimat dönemi eğitim sistemini kavrar
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders içeriği ve kaynakların tanıtımı
2 Tanzimat Devri Eğitim Sistemi
3 Ahmet Mithat Efendi, Felâtun Bey ile Rakım Efendi romanı,
4 Ahmet Mithat Efendi, ?Taaffüf?, Dürdane Hanım, Jöntürk vb. romanlar
5 Namık Kemâl, İntibah romanı
6 Namık Kemâl, Cezmi romanı
7 Namık Kemal ve Romanlarında Eğitim
8 Şemsettin Sami, Taşşuk-ı Talat ve Fitnat
9 Taşşuk-ı Talat ve Fitnat romanında Eğitim
10 Samipaşazade Sezai, Següzeşt romanı ve eğitim
11 Mehmet Murat (Mizancı), Turfanda mı Yoksa Turfa mı?
12 Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası
13 Nabizâde Nazım, Zehra
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergah yay., İst.2005<br>Cevdet Kudret, Edebiyatımızda Hikâye ve Roman, Varlık yay., İst.1978 II cilt.<br>İsmail Çetişli, Metin Tahlillerine Giriş II.cilt, Akçağ, Ankara 2004<br>Hece dergisi Türk Romanı Özel Sayısı, Mayıs-Haziran-Temmuz 65-66-67, Ankara 2002 <br>Fethi Naci, 100 Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme, Gerçek yay., İst.1981, 517 s.<br>N.Ziya Bakırcıoğlu, Başlangıcından Günümüze Türk Romanı, Ötüken yay., İst.1983, 286 s. <br>Cahit Kavcar, Batılılaşma Açısından Servet-i Fünûn Romanı, KTB.yay., Ankara 1985<br>Bayram Kodaman, II.Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6