Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Edebiyatta Estetik Değerler TEG 601 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İSMAİL GÜLEÇ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Estetik, başlangıçta felsefenin bir alt konusu iken zamanla müstakil bir disiplin haline gelmiştir. Bu disiplin doğrudan sanatın ontolojik sorunu ile ilgilenmiş, sanat eserlerini sanat eseri yapan değerlerin neler ve nerede olduğunu inceleme konusu seçmiştir. Çalışma alanımız ilköğretim çağındaki çocukların ders ve okuma kitaplarındaki metinlerin edebi bakımdan bir değer taşıyıp taşımadıklarını incelemek olduğu için, öğrencilerimizin değerler tasnifinde bir başlık olan edebi değerleri de tanıması hiç şüphesiz çok fayfalı, hatta gerekli olacaktır.
Course Content Estetik nesne
Estetik değer ve yargı
Edebi kuramlar
Edebi sanatlar
Nazım ve nesir
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Estetik’e giriş
2 Estetik özne ve nesne
3 Estetik değer ve yargı
4 Edebiyatta estetik
5 Bir metni edebi/estetik yapan unsurlar
6 Söz sanatları
7 Anlama dayalı sanatlar
8 Vize haftası
9 Yazıma dayalı sanatlar
10 Nazım ve özellikleri
11 Nesir ve özellikleri
12 Metin tipleri ve türleri
13 Uygulama- Mensur bir metinde estetik değerlerin gösterilmesi
14 Uygulama- Manzum bir metinde estetik değerlerin gösterilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources Todorov, Tzvetan. Edebiyat Kavramı. Çev. Necmettin Sevil, İstanbul: Sel Yayıncılık, 2011.
Yıldırım, Munise. Yazınsal Türler. Konya: Çizgi Kitabevi, 2009.
Saraç, Yekta. Klasik Edebiyat Bilgisi: Biçim-Ölçü-Kafiye, İstanbul: 3F Yayıncılık, 2007.
Saraç, Yekta. Klasik Edebiyat Bilgisi: Belagat. 4. Baskı. İstanbul: Gökkubbe, 2006.
Uç, Himmet. Şiirimize Estetik ve Felsefi Bakışlar. [Ankara: Bizim Büro Basımevi], 2005.
Okuyucu, Cihan. Divan Edebiyat Estetiği, İstanbul: LM yayıncılık, 2004.
Çoban, Ahmet. Edebiyatta Üslup Üzerine (Sözün Tadını Dilde Duymak). Ankara: Akçağ Yay., 2004.
Günay, Doğan. Metin Bilgisi. İstanbul: Multilungiel Yayıncılık, 2003.
Toklu, Osman. Şiir Dili ve Çevirisi. Ankara: Akçağ, 2003.
Özden, H. Ömer. Estetik ve Tarih Felsefesi Açısından Yahya Kemal. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2002.
Aksan, Doğan. Şiir Dili ve Türk Şiir Dili. 2. Bs. Ankara: Engin Yay., 1995.
Hünler, Hakkı. Estetik’in Kısa Tarihi: Modern Kültür ve Sanat Üzerine Felsefi Bir Araştırma. İstanbul: Paradigma Yayınları, 1998.
Bozkurt, Nejat. Sanat ve Estetik Kuramları 2. bs. İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1995.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Estetik: Güzel Sanat Üzerine Dersler. çev. Taylan Altuğ, Hakkı Hünler. İstanbul: Payel Yayınevi, 1994.
Lukacs, Georg. Estetik. trc. Ahmet Cemal . 2. bs. İstanbul Payel Yayınları, 1985.
Tunalı, İsmail. Estetik. İstanbul: Cem Yayınılık, 1984.
Estetik: Seçme Metinler. yay. haz. Necla Arat. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 1981.
Sena, Cemil. Estetik: Sanat ve Güzelliğin Felsefesi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1972
Doğan, Mehmet H. 100 soruda Estetik. İstanbul: Gerçek Yayınevi, [t.y.].
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 2
2. Kısa Sınav 15
Total 82
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6