Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hayat Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşimlar SNF 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA BEKTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Asena AYVAZ

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Hayat Bilgisi öğretimi ile ilgili yeni yaklaşımları öğrenme ve değerlendirebilme.

Course Content

Hayat Bilgisi dersinin amaç, kavram ve içeriği, Türkiyede Hayat Bilgisi dersinin tarihsel gelişimi ve diğer ülkelerdeki Hayat Bilgisi dersi yaklaşımları. Hayat Bilgisi öğretim programının kazanım, beceri, kavram v.b. özellikler yönünden incelenmesi, programda yer alan temalar ve temaların içerdiği kazanımların sınıflara göre dağılımı. Hayat Bilgisi öğretiminde temel öğretim becerileri, öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersinde kullanımına ilişkin çalışmalar-örnekler, Hayat Bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı, Hayat Bilgisi dersinde değerler ve demokrasi eğitimi, Hayat Bilgisi Programına ilişkin örnek uygulamalar ve sınıf içi etkinliklerin değerlendirilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hayat Bilgisi dersinde değişik yaklaşımların yansımalarını tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Ödev,
2 Hayat Bilgisi Ders Programını eleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Ödev,
3 Hayat Bilgisi dersinin yapısını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Hayat Bilgisi dersi için etkili öğrenme-öğretme ortamları tasarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 MEB ve YÖK ün Hayat Bilgisi Öğretimi hedefleri
2 Hayat Bilgisi Ders Programının incelenmesi ve planlama
3 Hayat Bilgisi dersinin yapısı ve toplulaştırma anlayışı
4 Yaklaşımlar ve hayat bilgisi dersinde uygulanmaları
5 Hayat Bilgisi dersi kazanımları
6 Hayat Bilgisi dersi için etkili öğrenme-öğretme ortamları oluşturma
7 Hayat Bilgisi dersi ve okul çevre etkileşimi
8 Hayat Bilgisi dersinde kullanılması gereken yeni araç-gereçler ve ders kitapları
9 Hayat Bilgisi dersi etkinlik örnekleri
10 Hayat Bilgisi dersinde çoklu zekâ kuramı ve proje tabanlı öğrenme
11 Hayat Bilgisi dersinde kavram öğretimi
12 Hayat Bilgisi dersinde düşünme becerilerinin öğretimi
13 Hayat Bilgisi dersinde değer öğretimi
14 Hayat Bilgisi dersinde ölçme ve değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

AÇIKGÖZ, K. Ü. (2004). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
AYTUNA, H. A. Toplu Tedris ve Kompleks Sistem. Bilecik: Halkevi Basımevi.

BİNBAŞIOĞLU, C. (2003). Hayat Bilgisi Öğretimi. (Birinci Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
BORICH, G. D. (2004). Effective Teaching Methods. (Fifth Edition). New Jersey: Pearson Education, Inc
DAVIES, D. (2000). Okul, Aile ve Toplumla Başarılı Bir İşbirliği Nasıl Sağlanır? Derleyerek Çeviren: İlkay ULUTAŞ. Yaşadıkça Eğitim, 67, 16-23.
DEMİRBULAK, D. (2000). Veli-Öğretmen Görüşmeleri ile İlgili Bir Çalışma. Millî Eğitim Eğitim-Sanat-Kültür, 146.
Demirel, Ö. (Ed.). (2005). Eğitimde Yeni Yönelimler. (İkinci Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
DURLU, R. (1956). Öğretimde Çevre-Aktüalite-Bütünlük. (Birinci Baskı). Ankara: Maarif Basımevi.
ELLINGSEN, R. (2000). The Classroom of the 21st Century the Integrated Thematic Instruction Approach to Brain-Compatible Learning. (Fourth Printing). Published by Susan Kovalik and Associates.
GENÇ, S. Z. (2005). İlköğretim 1. Kademedeki Okul-Aile İşbirliği ile İlgili Öğretmen ve Veli Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3/2, 227-241.
GÜMÜŞELİ, A. İ. (2004). Ailenin Katılım ve Desteğinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Özel Okullar Birliği Bülteni, 2/6, 14-17.
KATZ, L. G. and CHARD, S.C. (2000). Engaging Childrens Minds: The Project Approach. (Second Edition). Connecticut: Ablex Publishing Corporation.
KOLAY, Y. (2004). Okul-Aile-Çevre İş Birliğinin Eğitim Sistemindeki Yeri ve Önemi. Millî Eğitim, 164, 94-103.
KUZGUN, Y. ve DERYAKULU, D. (Ed.). (2004). Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel Yayıncılık.
LEMLECH, J. K. (2004). Teaching in Elementary and Secondary Classrooms Building a Learning Community. New Jersey: Pearson Education, Inc.
ÖĞÜLMÜŞ, S. (2004). İlköğretim Programlarında Yeni Yaklaşımlar Hayat Bilgisi (1-3 sınıf). Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 54-55.
ÖZTÜRK, C. ve DİLEK, D. (Ed.). (2003). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. (Üçüncü Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
PARKER, W. C. (2001). Social Studies in Elementary Education. (Eleventh Edition). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
PEHLİVAN, İ. (1997). Okula Aile Katılımı. Yaşadıkça Eğitim, 53, 4-7.
ROUSSEAU, J. J. (2006). Emile Bir Çocuk Büyüyor. (Dördüncü Baskı). Akagündüz, Ü. (Ed.). İstanbul: Selis Kitaplar.
SARACALOĞLU, A. S., ÖZYILMAZ AKAMCA, G. ve YEŞİLDERE, S. (2006). İlköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yeri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4/3, 241-258.
SAVAGE, T. V. and ARMSTRONG, D. G. (2004). Effective Teaching in Elementary Social Studies. (Fifth Edition). New Jersey: Perarson Education, Inc.
SÖNMEZ, V. (1999). Hayat Bilgisi Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
SUNGU, İ. (1928). Proje Usûlü. Terbiye Dergisi, 3, Mayıs
TANRIÖĞEN, A. (Ed.). (2005). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. (Birinci Baskı). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
YILMAZ, H., BEYAZKÜRK, D. ve ALNIAK, Ş. (2006). Proje Yaklaşımıyla Bir Uygulama Örneği: Süt Projesi. Millî Eğitim, 172, 155-174.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 50
1. Ödev 10
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 2 10 20
Sözlü Sınav 1 10 10
Total Workload 148
Total Workload / 25 (Hours) 5.92
dersAKTSKredisi 6