Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Araştirma Yöntemleri IME 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ERCAN MASAL
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ERCAN MASAL,
Course Assistants Arş.Gör.Emine Nur BİLGİÇ
Course Category Genel Eğitim
Course Objective Bilimsel araştırma süreçlerini tanır ve kendi alanına dair problemleri tespit ederek bunları çözme çabasını bilimsel süreçlerle yaşar.
Course Content Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Nitel ve nicel yöntemlerin dayandığı temel felsefeleri tanımlar ve bu iki yöntemin farklılıklarını fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Kendi alanına dair araştırma soruları geliştirir ve alanındaki problemleri tanımlamaya çalışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Nicel araştırma tasarımlarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Nitel araştırma tasarımlarını tanır. Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Bilim ve onunla ilgili temel kavramları (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.) tanımlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Bilimsel araştırma sürecinin temel yapısını fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin içeriğinin tanıtılması ve yapılan alan araştırmalarından örnekler gösterilmesi.
2 Bilimsel araştırmaya ait temel kavramlar: Bilim, Bilimsel bilgi, olgu, kavram, prensip, yasa, hipotez, teori tanımlarının verilmesi. Araştırmanın ne olduğu ve araştırma süreci nasıl gerçekleştiğinin verilmesi.
3 Araştırma yöntemlerinin kökenleri ve tarihçesinin gözden geçirilmesi. Araştırmaya nasıl başlandığı ve araştırma sorularının nasıl geliştirilmesi gerektiğinin vurgulanması. Alan özgü problemler geliştirilmesinin sağlanması.
4 Veri toplama süreci. Evren, örneklem ve değişken kavramlarının gözden geçirilmesi. Eğitim araştırmalarında kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilmesi. Alana özgü problem geliştirilerek bu kavramları ilgili örnekler üzerinde betimlemek.
5 Nicel araştırma tasarımı ve ilgili temel kavramların verilmesi. Alana özgü nicel yöntemlerle geliştirilebilecek problemlerin belirlenmesi.
6 Nicel araştırma tasarımı veri toplanma yollarının verilmesi ve anket, gözlem formu ve ölçek geliştirmenin nasıl geçekleştiği; dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğunun verilmesi. Alan özgü problem yada problemler üzerinden nicel veri toplama ara
7 Nicel araştırma tasarımı veri toplanma yollarının verilmesi ve anket, gözlem formu ve ölçek geliştirmenin nasıl geçekleştiği; dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğunun verilmesi. Alan özgü problem yada problemler üzerinden nicel veri toplama ara
8 Nitel araştırmada örneklem çeşitlerinin tanıtılması ve alana özgü problemlerin nitel örneklemelerinin alınmasına dair örneklerin verilmesini sağlama.
9 ARA SINAV
10 Nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinin (görüşme, gözlem, doküman incelemesi) tanıtılması ve alan özgü bir problem üzerinden görüşme soruları ve gözlem dokümanlarının geliştirilmesinin sağlanması.
11 Nitel araştırmada veri analizinin nasıl gerçekleştiği konusunun gözden geçirilmesi. Nitel araştırmada veri analizinin nasıl gerçekleştiği konusunun gözden geçirilmesi.
12 Araştırma raporunda bulunması gereken bölümlerin tanıtılması ve bu raporun yazılması sırasında dikkat edilecek hususların (kaynakça, referans verme, içindekiler, tablolar listesi vs.) tanıtılması.
13 Alanla ilgili belirlenen problemler doğrultusunda araştırma sürecinin yaşanılmasının sağlanması.
14 Alanla ilgili belirlenen problemler doğrultusunda araştırma sürecinin yaşanılmasının sağlanması.
Resources
Course Notes Bilimsel araştırma yöntemleri ders notu (1. ve 10. bölüm arası)
Course Resources (1) Çepni, S. (2001). Araştırmacı Öğretmen ve Öğrenciler İçin: Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Erol Ofset: Trabzon
(2) Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş- Nitel ve Nitel Eleştirel Kuram Metodolojiler. Anı Yayıncılık: Ankara.
(3) Mayring, P. (2000). Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş. Çevirenler: Adnan Gümüş ve M. Sezai Durgun. Baki Kitapevi: Adana
(4) Palmer, R.E. (2002). Hermenötik. Çeviren: İbrahim Görener. Anka yayınları: Ankara
(5) Punch, K.F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Baskı. Çev: Dursun Bayrak-H. Bader Arslan- Zeynep Akyüz. Siyasal Kitapevi: Ankara
(6) Seale, C. (1999). The Quality of Quantitive Research: Introducing Qualitative Methods. Sage: London
(7) Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research: A Practical Handbook (second edition). Sage: London
(8) Yıldırım, A.; H. Şimşek (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 5. Basım. Seçkin Yayıncılık: Ankara
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 6 6
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 2 10 20
Total Workload 158
Total Workload / 25 (Hours) 6.32
dersAKTSKredisi 6