Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fen Eğitimi Araştirmalarinda Karşilaşilan Sorunlar ILF 518 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FATİME BALKAN KIYICI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bilimsel çalışmaların araştırma yöntemleri ile ilgili bilgiler çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Bu dersin amacı bilimsel araştırma yöntemleri dersini almış olan öğrencilerin fen eğitimi ile ilgili makale ve tezlerin bölümlerini eleştirel bir bakış açısıyla inceleyerek teorik olarak öğrendikleri bilgileri uygulayabilmelerini sağlamaktır.
Course Content Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan sorunlar, makalelerin ve tezlerin taranması, nicel ve nitel yöntemle ile yazılmış makale ve tezlerin; literatür taraması, yöntem, evren ve örneklem, verilerin yorumlanması, tartışma ve sonuç, öneriler bakımından incelenmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Makaleleri nitel ve nicel olarak sınıflandırabilir. Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav,
2 Makalelerde tespit edilen sorunlara çözüm üretebilir. Problem Çözme, Proje / Tasarım,
3 Tezleri nitel ve nicel olarak sınıflandırabilir. Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav,
4 Makalelerdeki sorunları tespit edip, tartışabilir. Tartışma, Grup Çalışması, Ödev,
5 Bilimsel araştırma sorunlarını listeler. Bireysel Çalışma, Ödev,
6 Tezlerdeki sorunları tespit edip, tartışabilir. Tartışma, Grup Çalışması, Ödev,
7 Örnek bir çalışma planlayıp sunabilir. Anlatım, Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
8 Makaleleri nasıl tarayacağını bilir. Bireysel Çalışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
9 Tezlerde tespit edilen sorunlara çözüm üretebilir. Problem Çözme, Proje / Tasarım,
10 Tezleri nasıl tarayacağını bilir. Bireysel Çalışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, bilimsel araştırma sorunlarına genel bir bakış 1,7
2 Makale yazımı ile ilgili sorunların irdelenmesi 1,4
3 Nitel yöntemin kullanıldığı makalelerin incelenmesi 3,9
4 Nicel yöntemin kullanıldığı makalelerin incelenmesi 2,6,9
5 Tez yazımı ile ilgili sorunların irdelenmesi 1,7
6 Nitel ve nicel yöntemin kullanıldığı tezlerin araştırılması 1,7
7 Tezlerin giriş bölümünde karşılaşılan sorunların incelenmesi 7
8 Tezlerde literatür taraması ile ilgili sorunların incelenmesi 7
9 Tezlerde yöntem seçimi ile ilgili sorunların incelenmesi 1,4
10 Tezlerde evren ve örneklem seçimi ile ilgili sorunların incelenmesi 4
11 Tezlerde verilerin yorumlanması kısmının yazımı ile ilgili sorunların incelenmesi 2,5,9
12 Tezlerin tartışma ve sonuç kısmının yazımı ile ilgili sorunların incelenmesi 1,7
13 Tezlerde öneri yazımı ile ilgili sorunların incelenmesi 1,7
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Balcı, Ali.Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. 6. Baskı. Ankara Pegem A Yayıncılık. 2006.
2. Köklü, Nilgün. Şener Büyüköztürk. Ömay Çoluk Bökeoğlu. Sosyal Bilimler için İstatistik.1. Baskı PegemA Yayıncılık. Ankara. 2006
3. Yıldırım, A. ve H. Şimşek. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 5. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 2005
4. Ekiz, Durmuş. Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık, 2003.
5. Büyüköztürk, Şener. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. İkinci Baskı. PegemA Yayıncılık. Ankara. 2002.
6. Altunışık, Remzi, Recai Coşkun. Engin Yıldırım. Serkan Bayraktaroğlu. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Genişletilmiş 2. Basım. Sakarya. Sakarya Kitabevi. 2002.
7. Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Dokuzun basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999.
8. Tezbaşaran, A. Ata. Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 1997.
9. Yin, R. Y. Case study research: Design and methods. (Second Edition). Thousand Oaks: Sage Publication. 1994
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 4 4
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 4 4
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6