Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fen Eğitiminde Nitel ve Nicel Araştirma Yöntemleri ILF 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AYSUN ÖZTUNA KAPLAN
Course Lecturers Prof.Dr. İSMAİL ÖNDER,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Bilimsel araştırma yöntemlerinin kavratılması ve uygulamalı olarak fen öğretiminde yapılacak bir araştırma ile araştırmada izlenen yolların sınanmasını sağlama
Course Content Bilgiye ulaşmanın pratik dayanakları, Fen eğitiminde araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar, problem kaynakları ve problemin tanımlanması, araştırma tür ve modelleri, deneysel araştırmalar, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, bilgisayarda veri analizi, bulgular ve yorumlanması, kaynak gösterimi ve kaynakça düzenleme, araştırma sonuçlarının rapor edilmesi, araştırma önerisi hazırlama, araştırma önerilerinin sunulması, değerlendirme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini karşılaştırır. Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Örnek Olay, Ödev, Portfolyo,
2 Eğitim araştırmalarında kullanılan nicel ve nitel araştırma desenlerini tanımlar ve örneklendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Bu problemleri çözmek için uygun bilimsel araştırma yollarını uygular. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Performans Görevi, Proje / Tasarım,
4 Uygulama sonuçlarını analiz eder ve raporlaştırır. Bireysel Çalışma, Performans Görevi, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Fen öğretiminde sıklıkla karşılaşılan problemleri örneklendirir. Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Grup Çalışması, Soru-Cevap, Portfolyo, Ödev,
6 Alanda karşılaştığı problemlere güvenilir çözümler bulur. Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Ödev, Portfolyo,
7 Bilgi ve bilimsel bilginin kaynağını sorgular. Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilgiye ulaşmanın pratik dayanaklarına ait tartışma. BBilgiye ulaşmanın pratik dayanaklarına ait tartışma. Bilgi nedir? Nasıl elde edilir? Bilimsel bilgi nedir? diğer bilgi türlerinden farkı konularında epistemolojik ve ontolojik olarak bilgilenme. Bilgi avcılığı: Kaynaklardan ve internetten araştırma Temel kaynaklar: [1], [2], [4], [5], [6] ve [7]
2 Fen eğitiminde araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar, problem kaynakları ve problemin tanımlanması. Geçmişten günümüze fen öğretiminde ulusal ve uluslar arası platformda problem oluşturmuş konuların ortaya koyulması ve tartışılması. Bilgi avcılığı: Kaynaklardan ve internetten araştırma Temel kaynaklar: [1], [2], [4], [5], [6] ve [7]
3 Fen öğretiminde daha önceden yapılmış makale ve tezlerin de incelenerek problemlerin tasnifi ve çözüm yolları hakkında ön bilgi edinme. Bilgi avcılığı: Kaynaklardan ve internetten araştırma Temel kaynaklar: [1], [2], [4], [5], [6] ve [7]
4 Araştırma tür ve modelleri: Nicel araştırma yöntemlerinin incelenmesi Deneysel modeller, deneysel araştırmaların incelenmesi Bilgi avcılığı: Kaynaklardan ve internetten araştırma Temel kaynaklar: [1], [2], [4], [5], [6] ve [7]
5 Araştırma tür ve modelleri: Nicel araştırma yöntemlerinin incelenmesi Deneysel modeller, deneysel araştırmaların incelenmesi Bilgi avcılığı: Kaynaklardan ve internetten araştırma Temel kaynaklar: [1], [2], [4], [5], [6] ve [7]
6 Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde Temel Dönüşümler Nitel Araştırmanın Bilimsel Araştırma Geleneği İçindeki Yeri Bilgi avcılığı: Kaynaklardan ve internetten araştırma Temel kaynaklar: [1], [2], [4], [5], [6] ve [7]
7 Nitel araştırma desenleri, nitel araştırma süreci Nitel araştırma sonuçlarının bilime ve uygulamaya katkısı Bilgi avcılığı: Kaynaklardan ve internetten araştırma Temel kaynaklar: [1], [2], [4], [5], [6] ve [7]
8 Nitel ve nicel araştırmaların incelenmesi ve karşılaştırılması. Bilgi avcılığı: Kaynaklardan ve internetten araştırma Temel kaynaklar: [1], [2], [4], [5], [6] ve [7]
9 ARASINAV
10 Veri toplama teknikleri, verilerin analizi. Bilgi avcılığı: Kaynaklardan ve internetten araştırma Temel kaynaklar: [1], [2], [4], [5], [6] ve [7]
11 Bilgisayarda veri analizi, bulgular ve yorumlanması Bilgi avcılığı: Kaynaklardan ve internetten araştırma Temel kaynaklar: [1], [2], [4], [5], [6] ve [7]
12 Kaynak gösterimi ve kaynakça düzenleme, araştırma sonuçlarının rapor edilmesi, araştırma önerisi hazırlama Bilgi avcılığı: Kaynaklardan ve internetten araştırma Temel kaynaklar: [1], [2], [4], [5], [6] ve [7]
13 Araştırma önerilerinin sunulması ve değerlendirilmesi (SEMİNER) Bilgi avcılığı: Kaynaklardan ve internetten araştırma Temel kaynaklar: [1], [2], [4], [5], [6] ve [7] Bilgi avcılığı: Kaynaklardan ve internetten araştırma Temel kaynaklar: [1], [2], [4], [5], [6] ve [7]
14 Araştırma önerilerinin sunulması ve değerlendirilmesi (SEMİNER) Bilgi avcılığı: Kaynaklardan ve internetten araştırma Temel kaynaklar: [1], [2], [4], [5], [6] ve [7]
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
[2] Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi.
[3] Çepni, S. (2001). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Erol Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi. Trabzon.
[4] Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş: Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık.
[5] Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik, İlkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
[6] Yıldırım, A, Şimşek, H.(1999). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
[7] Punch, K. F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Çevirenler: Bayrak, D., Arslan, H. B., Akyüz, Z. Ankara: Siyasal Kitabevi.
[8] Mayring, P. (2000). Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş. Çevirenler: Adnan Gümüş, M.Sezai Durgun. Adana: Baki Kitabevi
[9] Silverman, D. (1997). Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. London: SAGE Publications.
[10] Seale, C. (1999). The Quality of Qualitative Research. London: SAGE Publications.
[11] Robson, C. (2001). Real World Research. Oxford UK & Cambridge USA: Balackwell.
[12] Bassey, M. (1999). Case Study Research in Educational Settings. Philadelphia: Open University Press.
[13] Brown, R. H. (2002). Retorik, Tekstüalite ve Sosyolojik Teoride
[14] Postmodern Dönüş. Bulunduğu Eser: Retorik Hermeneutik ve Sosyal Bilimler: İnsan Bilimlerinde Retoriğe Dönüş. Derleme ve Tercüme: Hüsamettin Arslan. İstanbul: Paradigma Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
2. Ödev 20
3. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ödev 3 15 45
Final 1 6 6
Ara Sınav 1 5 5
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6