Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seç Iii: Edebiyatimizda Dil Tartişmalari TRE 450 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu ders, Türk edebiyatındaki Eski-Yeni tartışmalarını öğrencilere kavratmayı amaçlamaktadır.
Course Content Ders içeriğinin tanıtımı ve kavramlar, Tanzimat dönemi tartışmaları, genel değerlendirmeler, şekil yönünden değerlendirmeler, dil ve uslup yönünden değerlendirmeler, içerik olarak değerlendirmeler, şairlerin değerlendirilmesi, Servet-i Fünun ve Meşrutiyet dönemi tartışmaları, şekil yönünden değerlendirmeler, dil ve üslup, içerik değerlendirmeleri, Cumhuriyet dönemi tartışmaları, Cumhuriyet dönemi tartışmaları, şekil yönünden değerlendirmeler, dil ve üslubun değerlendirilmesi, içerik ve şairlerin değerlendirilmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eski-yeni tartışmalarına katılan sanatçıları ve sanat anlayışlarını gösterir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Sınav , Ödev,
2 Eski yeni tartışmalarının sebeplerini dönemlere göre açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Tartışmalar esnasında öğrendiği inceleme yöntemlerini başka metinler üzerinde de uygular. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Dil, üslup, içerik ve şairler yönünden metinleri çözümler. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
5 Türk edebiyatı alanındaki eski-yeni tartışmaları ile ilgili temel kavramları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Tartışmalarda ileri sürülen görüşleri çözümler. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders içeriğinin tanıtımı ve kavramlar
2 Tanzimat dönemi tartışmaları
3 Genel değerlendirmeler
4 Şekil yönünden değerlendirmeler
5 Dil ve uslup yönünden değerlendirmeler
6 İçerik olarak değerlendirmeler
7 Şairlerin değerlendirilmesi
8 Servet-i Fünun ve Meşrutiyet dönemi tartışmaları
9 Ara Sınav
10 Şekil, dil ve üslup, içerik değerlendirmeleri
11 Cumhuriyet dönemi tartışmaları
12 Cumhuriyet dönemi tartışmaları
13 Şekil yönünden değerlendirmeler
14 Dil ve üslup, içerik ve şairlerin değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources ERBAY, Erdoğan (1997), Eskiler ve Yeniler, Erzurum.
KAHRAMAN, Mehmet, Divan Edebiyatı Tartışmaları, Bayan Yayınları.
ÖZDEMİR, Mehmet (2001), Divan Edebiyatı Münakaşaları, Sakarya
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi)
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 1 1
Final 1 5 5
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5