Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Okul Deneyimi TRE 310 6 1 + 4 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers Öğr.Gör. ERDAL ÖZCAN, Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR, Doç.Dr. MUSTAFA ALTUN, Prof.Dr. ALPASLAN OKUR, Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA DEMİRTAŞ TOLAMAN, Arş.Gör. FATİH MEHMET TULUMCU, Arş.Gör. FERİDE İDİ TULUMCU, Arş.Gör. NAHİDE İREM AZİZOĞLU, MEB Personeli , Arş.Gör. SAFA EROĞLU, Arş.Gör. GÖKHAN HALDUN DEMİRDÖVEN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Öğrencilerin; öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemlemesini, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemlemesini, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini incelemesini, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlamasını sağlamak.

Course Content

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemler. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
2 Okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlar. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Portfolyo,
3 Okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceler. Anlatım, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
4 Sınıf ortamındaki etkinlikleri gözlem yoluyla fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını gözlemler. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
6 Okul yönetimi, okullarda düzenli olarak yapılan işler ve okulun olanaklarına ilişkin bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Okulun öğretim sistemini ve örgütlenmesini sistemli bir yaklaşımla tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemler. Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Öğretmenin dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını gözlemler. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
10 Öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini gözlemler. Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 1.Okul deneyimi dersinin dönem planının hazırlanması 2.Öğrenci ve öğretmenlerin kılık kıyafet yönetmeliğinin incelenmesi Dersi ile ilgili genel bilgiler Ödevin Açıklanması
2 3.Öğretmenin mesleki çalışmaları için ayırdığı bir günün incelenmesi, öğretmenlik mesleğinin zorlukları ve güzellikleri ile ilgili görüşme. Ödev ile ilgili dönütler Ödevin teslim edilmesi Ödevin Açıklanması
3 4.Seçilen bir öğrencinin bir gün boyunca gözlemlenmesi 5.Okulun giriş veya kabul şartları ile öğrenci profilini belirleme çalışması. Ödev ile ilgili dönütler Ödevin teslim edilmesi Ödevin Açıklanması
4 6.Okuldaki rehberlik çalışmalarının incelenmesi 7. Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin incelenmesi Ödev ile ilgili dönütler Ödevin teslim edilmesi Ödevin Açıklanması
5 8.Okul yönetimi ile görüşme, Okul müdür ve müdür yardımcısı atama kriterlerinin incelenmesi. 9.Öğrenci Ödül ve disiplin yönetmeliğinin incelenmesi. Ödev ile ilgili dönütler Ödevin teslim edilmesi Ödevin Açıklanması
6 10.Öğretmenin okul içindeki ders dışı sorumluluklarının (hizmet içi eğitim, zümre, nöbet tutma vb.) incelenmesi Ödev ile ilgili dönütler Ödevin teslim edilmesi Ödevin Açıklanması
7 11.Okulda bulunan öğretmenlerin akademik durumlarının incelenmesi 12.Öğretmen; tayin, atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin incelenmesi. Ödev ile ilgili dönütler Ödevin teslim edilmesi Ödevin Açıklanması
8 13.Okulun konferans ve tiyatro salonları ile panolarının incelenmesi, gazete ve dergi vb. çalışmalarının değerlendirilmesi 14.Okul ve sınıfların eğitim teknolojileri, kütüphane, kitap sayıları ve nitelikleri açısından değerlendirilmesi. Ödev ile ilgili dönütler Ödevin teslim edilmesi Ödevin Açıklanması
9 15.Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolünün gözlemlenmesi. 16.Güncel Türkçe dersi öğretim programının incelenmesi Ödev ile ilgili dönütler Ödevin teslim edilmesi Ödevin Açıklanması
10 17.Ders öncesi yapılan hazırlıkların ve ders planının incelenmesi 18.Güncel Türkçe dersi kılavuz, ders ve çalışma kitaplarının incelenmesi, ders içi uygulamaların değerlendirilmesi Ödev ile ilgili dönütler Ödevin teslim edilmesi Ödevin Açıklanması
11 19.Ders işleme sürecinde kullanılan yöntem ve tekniklerin incelenmesi 20. Öğretmenin soru sorma yöntemini gözlemleme Ödev ile ilgili dönütler Ödevin teslim edilmesi Ödevin Açıklanması
12 21.Dersin ölçme ve değerlendirme sürecinin incelenmesi 22.Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi Ödev ile ilgili dönütler Ödevin teslim edilmesi Ödevin Açıklanması
13 23.Türkçe dersine yakın bir branş dersinin gözlemlenmesi 24.Gelen giden evrak kayıtları, öğrenci kayıtlarının incelenmesi Ödev ile ilgili dönütler Ödevin teslim edilmesi Ödevin Açıklanması
14 25.Okul deneyimi uygulamalarının değerlendirilmesi. Dosyanın Teslim Edilmesi Dönem Sonu Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/23817636/fakulte_okul_isbirligi.pdf/561be90b-5e16-4d8a-9c2b-eaba3426b440

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi)
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 1 1
Total Workload 155
Total Workload / 25 (Hours) 6.2
dersAKTSKredisi 5