Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Özel Öğretim Yöntemleri I TRE 307 5 3 + 2 4 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA DEMİRTAŞ TOLAMAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA DEMİRTAŞ TOLAMAN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Türkçe öğretiminde kullanılan genel öğretim starejilerini, yöntemlerini ve tekniklerini kavrayıp uygular. Türkçe Dersi Programını (2006) ve (2016 )ders kitaplarını inceleyip değerlendirir.

Course Content

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkçe öğretimi alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanaklarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Türkçe öğretiminin temel beceri alanlarını (okuma, konuşma, yazma, dinleme) tanır. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
3 Türkçe öğretiminde kullanılan stratejileri, yöntemleri ve teknikleri tanır ve uygular. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
4 Türkçe Dersi Programında (2015) yer alan temalar/konuları tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Türkçe öğretiminde kullanılan stratejileri, yöntemleri ve teknikleri tanır ve uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
6 Türkçe Dersi Programının (2015) temel yaklaşımı olan yapılandırmacılık felsefesini ve eğitim alanındaki uygulamalarını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkçe Dersi Programının (2006) temel yaklaşımı: Yapılandırmacılık felsefesi ve eğitim alanındaki uygulamaları. Ders notu (1. Bölüm) okunacak..
2 Türkçe öğretimi alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları. Ders notu (2. Bölüm) okunacak..
3 Türkçe öğretiminin genel amaçları. Ders notu (3. Bölüm) okunacak.
4 Türkçe öğretiminin temel beceri alanları. Ders notu (4. Bölüm) okunacak.
5 Türkçe öğretiminde kullanılan stratejiler Ders notu (5. Bölüm) okunacak.
6 Türkçe öğretiminde kullanılan yöntemler Ders notu (6. Bölüm) okunacak.
7 Türkçe öğretiminde kullanılan teknikler Ders notu (7. Bölüm) okunacak.
8 Türkçe öğretiminde kullanılan teknikler (devamı) Ders notu (1-7. Bölümler) okunacak.
9 Ara Sınav Ders notu (7. Bölüm) okunacak.
10 Türkçe öğretiminde kullanılan araç-gereç ve materyaller. Ders notu (8. Bölüm) okunacak.
11 Türkçe Dersi Programında (2006) yer alan temalar/konular Ders notu (9. Bölüm) okunacak.
12 Türkçe Dersi Programının (2006) uygulanmasında öğretmenin rolü ve aile ile iş birliği Ders notu (10. Bölüm) okunacak.
13 Okuma metinlerinde bulunması gereken özellikler Ders notu (11. Bölüm) okunacak.
14 Dinlenecek/izlenecek materyallerin içeriğinde bulunması gereken özellikler Ders notu (11. Bölüm) okunacak.
Resources
Course Notes <p>&Ouml;zel &Ouml;ğretim Y&ouml;ntemleri I Dersi Notları (1-11. b&ouml;l&uuml;mler)</p>
Course Resources

Demirel, Özcan (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. Ankara: MEB Yayınları.
Göğüş, Beşir (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
Hesapçıoğlu, Muhsin (1998): Öğretim İlke ve Yöntemleri ?Eğitim Programları ve Öğretim-. İstanbul: Beta Yayınları.
Kavcar, Cahit & Oğuzkan, Ferhan (1987). Özel Öğretim Yöntemleri Türkçe öğretimi. Ankara: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
Küçükahmet, Leylâ (2001). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
Larsen, Diane Freeman (2000). Teaching and principles in language teaching. USA: Oxford University Press.
Nunan, David (1998). Language teaching methodology. London: Prentice Hall.
Özden, Yüksel (1999). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegema Yayınları.
Sağır, Mukim (2002). İlköğretim Okullarında Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları.
Taşpınar, Mehmet (2005). Kuramdan Uygulamaya Öğretim Yöntemleri. Ankara: Üniversite Kitabevi.
Yalçın, Alemdar (2002). Türkçe Öğretim Yöntemleri -Yeni Yaklaşımlar-. Ankara: Akçağ Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi) X
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi) X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 10