Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seç II: Türkiye Türkçesi TRE 423 7 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GEDİZLİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu ders, Türkiye Türkçesinin temel dilbilgisi sorunlarını tanıtarak, bu sorunlara eleştirel bir gözle bakılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Course Content Türkiye Türkçesinin temel fonetik problemleri, yapım ve çekim eklerindeki tartışmalı konular, söz diziminin sorunları, gramer kitaplarımızda Türkiye Türkçesi?nin dil özellikleri ile ilgili çelişkili konular, okullardaki Türkçe derslerinde işlenecek konulara temel örnekler ve uygulamalar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiye Türkçesinin dil özelliklerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Türkiye Türkçesinin temel dil bilgisi kavramlarını sınıflandırır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Gramer kaynaklarını akademik bakış açısıyla betimler. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 İlköğretim okullarındaki Türkçe derslerine uygun ders işlenişini örneklendirir. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Türkiye Türkçesiyle ilgili yeni sayılabilecek görüşleri tanır. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Türkiye Türkçesinin temel dilbilgisi sorunlarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkiye Türkçesi Gramerinin Tartışmalı Konularının Konularının ve Kaynakların Tespit Edilmesi
2 Türkiye Türkçesinde Yardımcı Sesler
3 Sıfatların İsim Tamlamaları ile Kullanılışı
4 Türkçede Emir ve İstek Kipi
5 Türkçede Birleşik Cümleler
6 Türkçede İsimlerin Sınıflandırılması
7 Türkçede İsimlerin Sınıflandırılması
8 Türkçede Fiil ve Fiil Çekimi, Türkçede Sıfat-Fiil ve Zarf-Fiil
9 Ara Sınav
10 Türkçede Çatı Kavramı ve Çatı Ekleri
11 Türkçede İsim Çekimi Eklerinin Kullanım Özellikleri ve İşlevleri
12 Yapım Eklerinin Nitelikleri, Sınırları, İşlevleri ve Sorunları
13 Türkiye Türkçesinde Edatlar
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources ZÜLFİKAR, Hamza (1991), Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, TDK Yayınları, Ankara
TDK, (1999), Türk Gramerinin Sorunları I-II, TDK Yay., Ankara

ERGİN, Muharrem (2001), Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, İstanbul.
GÜLENSOY, Tuncer (2000), Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi)
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 1 1
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 1 1
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5