Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seç II: Orta Türkçe Metin Incelemeleri TRE 421 7 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GEDİZLİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu ders, öğrencilere Orta Türkçe dönemi dil özellikleri ile bu dönemde yazılmış metinleri kavratmayı amaçlamaktadır.
Course Content Orta Türkçe döneminin lehçeleri (Karahanlı Türkçesi, Harzem Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Tükçesi, vb.) ve temel dil özellikleri; Divanu Lugati?it Türk, Kutadgu Bilig gibi temel eserlerin değerlendirilmesi; Dede Korkut Hikayeleri; Ali Şir Nevai?nin eserleri; Yunus Emre?nin şiirleri gibi önemli ürünlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Orta Türkçe dönemi lehçelerini tanır. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Orta Türkçe dönemindeki metinleri günümüz Türkçesine aktarır. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
3 Orta Türkçe dönemi metinlerinin dil özelliklerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Uygulamalı olarak Orta Türkçe metinlerini çözümler. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Orta Türkçe Dönemi’ne ait metinleri incelemek suretiyle Türkçenin tarihî gelişimini ve değerlerini ayırt eder. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Kuramsal olarak metin inceleme yöntemlerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Orta Türkçe döneminin lehçeleri
2 Karahanlı Türkçesi ve dil özellikleri
3 Harezm Türkçesi ve dil özellikleri
4 Çağatay Türkçesi ve dil özellikleri
5 Çağatay Türkçesi ve dil özellikleri
6 Kıpçak Türkçesi ve dil özellikleri
7 Eski Anadolu Türkçesi ve dil özellikleri
8 Eski Anadolu Türkçesi ve dil özellikleri
9 Ara Sınav
10 Divanü Lugat´it-Türk ve dil özellikleri, Kutadgu Bilig ve dil özellikleri
11 Dede Korkut Hikâyeleri ve dil özellikleri
12 Ali Şir Nevai´nin esereri ve dil özellikleri
13 Yunus Emre´nin şiirleri ve dil özellileri
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Saadet Çağatay, Türk Lehçeleri Örnekleri, Ankara, 1977
Necmettin Hacıeminoğlu, Karahanlı Türkçesi Grameri, Ankara, 1996
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi)
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 1 1
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 1 1
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5