Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Meslek Bilgisi Seç II: Rehberlik EBB 402 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET KAYA
Course Lecturers Prof.Dr. ALİ HAYDAR ŞAR,
Course Assistants Arş. Gör. Betül Düşünceli
Course Category
Course Objective Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Rehberliğin Amaçları, Rehberliğin İlkeleri
Course Content (YÖK Kur tanımı alınmıştır.) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Rehberliğin Amaçları, Rehberliğin İlkeleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kurallarını uygular Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Rehberliğin Amaçlarını saptar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapiyi ilişkilendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Rehberliğin İlkelerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temellerini anlatır. Soru-Cevap, Sınav ,
6 Rehberlik ve Öğrenci Kişilik Hizmetlerini betimler Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri
3 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
4 Rehberliğin Amaçları
5 Rehberliğin İlkeleri
6 Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik
7 Ara Sınav
8 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Geliştirilmesi
9 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Geliştirilmesi
10 Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi
11 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları
12 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Araştırma
13 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Değerlendirme
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes KARAHAN Fikret, SARDOĞAN Mehmet, Psikolojik Danışma Ve Psikoterapide Kuramlar, Nobel Yayınları, Ankara,2000. <br>TAN Hasan,Psikolojik Yardım İlişkileri Danışma ve Pisikoterapi, Meb. Yayınları, Ankara 1990.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi) X
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi) X
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi) X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür) X
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür) X
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 90
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5