Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seç Iii: Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebiyati Metinl TRE 416 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ERDAL ÖZCAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu derste, öğretmen adayı öğrenciler, özellikle metin seçimi konusunda özel bir uğraş sergileyecektir. Türkçe derslerinin hedef kitlesi olan yaş grubu çocuklara uygun metin seçeme ve seçilen metinler için özellikle modern edebiyat öğretim anlayışının gerektirdiği model/ler tartışılıp, öğretmen adayı öğrencilerin yaratıcı çocuk edebiyat ürünlerinden seçilen metinler ile yaratıcı-üretici çalışmalar yapmaları sağlanacaktır.
Course Content Özellikle çocuklar için üretilmiş edebiyat metinlerini Türkçe öğretiminin bir nesnesi haline getirmek okullardaki öğrencilerin kitlenin daha iyi güdülenmesini sağlayacaktır. Bir önceki yıl alınan Çocuk Edebiyatı dersin de alınan bilgilerin uygulama alanı oluşturulacaktır. Çocuk kitapları Türkçe derslerinde dört temel dil becerisi için kullanılabilir. Özellikle okuma ve yazma çalışmaları için çocuk kitapları önemli bir araç niteliğindedir. Çocuk kitaplarının Türkçe çalışmalarında kullanılmasının gösterilmesi, farklı yöntemlerin ve alıştırma çeşitlerinin kavratılması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Edebiyat öğretim için gerekli modelleri bilirler ve bunları açıklayabilirler. Anlatım, Sınav ,
2 Edebiyat öğretimi kavramını kuramsal ve uygulama boyutlarıyla doldurabilirler. Anlatım, Sınav ,
3 Türkçe dersinin hedef kitlesi çocuklar için hazırlanmış nitelikli metinlerle yaratıcı çalışmalar hazırlayabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Öğretmen adayı öğrenciler Türkçe dersine uygun metin seçimi yapabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Seçilen metinler üzerine eleştirel bir yazı yazabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Ödev, Portfolyo, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin amaçlarının tespit edilmesi ve yarıyıl içinde yapılacakların planlaması
2 Türkçe ders kitaplarının çocuk edebiyatı metinleri açısından incelenmesi
3 Edebiyat öğretimi kavramı (kuramsal bilgilerin okunması ve tartışılması)
4 Çocuk edebiyatı metinleriyle edebiyat öğretimi konusunda model tanıtımı
5 Çocuk edebiyatı metinlerini eleştirel okuma ve rapor hazırlama
6 Örnek bir modelin tanıtımı ve açıklanması
7 Örnek bir modelin tanıtımı ve açıklanması
8 Öğrencilerin model doğrultusunda hazırladıkları çalışmaların sunumu
9 Ara Sınav
10 Öğrencilerin model doğrultusunda hazırladıkları çalışmaların sunumu
11 Öğrencilerin model doğrultusunda hazırladıkları çalışmaların sunumu
12 Öğrencilerin model doğrultusunda hazırladıkları çalışmaların sunumu
13 Öğrencilerin model doğrultusunda hazırladıkları çalışmaların sunumu
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Akyol H. (2006). Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 6-8. sınıf Türkçe ders programları kılavuzu.
Dilidüzgün S. (2003). İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk Kitapları. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Sever S. (2006). Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları
Özdemir E. (1987). Türkçe Öğretimi Kılavuzu İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi) X
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür) X
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi) X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 10 10
Final 1 12 12
Total Workload 132
Total Workload / 25 (Hours) 5.28
dersAKTSKredisi 5