Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seç Iii: Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşimlar TRE 444 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GEDİZLİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu ders, öğrencilere Türkçe öğretimindeki çağdaş yaklaşımları öğrencilere kavratmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu ders, öğrencilerin dil edinimi ve öğretimindeki çağdaş yaklaşımları göz önünde bulundurarak etkinlik tasarlamasını da hedeflemektedir.
Course Content Dil edinimi teorileri, Piaget’in gelişim teorisi, Vygotsk’in sosyal öğrenme teorisi, davranışsal teori, bilişsel teori, aktif öğrenme, işbirlikçi öğrenme, beyin temelli öğrenme, problem çözme becerisi, proje tabanlı öğrenme, eleştirel düşünme, etkin düşünme, empatik düşünme, metaforik düşünme, dil sınıfları, hafıza gelişimi ve kelime öğretimi, öğrenme stilleri, öğrenme stratejileri, hızlı okuma teknikleri, yaratıcı dinleme, eleştirel dinleme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dil edinim teorilerini kavrar/bilir Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Türkçe derslerinde öğrencilerin problem çözme becerisini geliştirici etkinlikleri bilir/ tasarlar. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Türkçe derslerinde dil edinimi teorilerine uygun dil etkinliklerini tanır ve oluşturur Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejilerini ilişkilendirir ve karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Türkçe derslerinde öğrencilerin etkin ve eleştirel düşünme becerisini geliştirici etkinlikler tasarlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dil edinimi teorileri
2 Piaget´in gelişim teorisi
3 Vygotski´nin sosyal öğrenme teorisi
4 Davranışsal teori
5 Bilişsel teori
6 Aktif öğrenme, işbirlikçi öğrenme, beyin temelli öğrenme
7 Problem çözme becerisi
8 Proje tabanlı öğrenme, eleştirel düşünme, etkin düşünme, empatik düşünme, metaforik düşünme
9 Ara Sınav
10 Dil sınıfları
11 Hafıza gelişimi ve kelime öğretimi
12 Öğrenme stilleri, öğrenme stratejileri
13 Hızlı okuma teknikleri
14 Yaratıcı dinleme, eleştirel dinleme
Resources
Course Notes
Course Resources AKYOL, Hayati (2006), Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri, Kök Yayıncılık, Ankara.
ÖZBAY, Murat (2006), Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II, Öncü Kitap, Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi) X
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 10 10
Final 1 8 8
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5