Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seç Iii: Metin Inceleme Teknikleri TRE 442 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GEDİZLİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Metin kavramı, anlatı metinleri (kısa öykü) dil bilimsel bir bakışla incelenerek; metni oluşturan küçük yapı, büyük yapı ve üst yapı özelliklerinin belirlenmesi.
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Metnin birliğini ve bütünlüğünü sağlayan öğeleri belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Metinleri farklı kılan ölçütleri akademik düzeyde sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Anlatı metinlerini dilbilimsel yöntemlere uygun olarak karşılaştırır. Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Anlatı metinlerini dilbilimsel yöntemlere uygun olarak analiz eder. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Kuramsal olarak metin inceleme yöntemlerini tanımlar ve metin türlerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Metin kavramı. Anlatı metinleri: Kısa Öyküler
2 Metin Dilbilimi (textlinguistics) Temel İlke ve Yaklaşımları
3 Metinlerde Tematik Yapının Oluşumu
4 Metinlerde Küçük Yapı (Metinlerin Bağdaşıklık Görünümleri)
5 Metinlerde Büyük Yapı (Metinlerin Tutarlılık Görünümleri)
6 Üst Yapı Kavramı. Anlatıcı ve Bakış Açısı Meselesi
7 Örnek Metin İncelemeleri: Ö. Seyfettin, lk Cinayet size=50> </td> <td><input type=text name=OH7 maxlength=
8 Ö. Seyfettin, ire size=50> </td> <td><input type=text name=OH8 maxlength=
9 Ara Sınav
10 S. Faik, aranfiller ve Domates Suyu size=50> </td> <td><input type=text name=OH10 maxlength=
11 S. Faik, ir İlkbahar Hikayesi size=50> </td> <td><input type=text name=OH11 maxlength=
12 oğaç Han Boyu size=50> </td> <td><input type=text name=OH12 maxlength=
13 stiklal Marşı size=50> </td> <td><input type=text name=OH13 maxlength=
14 Genel Değerlendirme.
Resources
Course Notes
Course Resources 1) AYATA-ŞENÖZ, Canan, Metindilbilim ve Türkçe, Multilingual Yay., İstanbul, 2005
2) GÜNAY, Doğan, Metin Bilgisi, Multilingual Yay., İstanbul, 2001
3) ERDEN, Aysu, Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, Gendaş Yay., İstanbul, 2002
4) UZUN-SUBAŞI, Leyla, Orhon Yazıtlarının Metindilbilimsel Yapısı, Simurg Yay., Ankara, 1995
5) AKTAŞ, Şerif, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Akçağ Yay., 6. Baskı, Ankara, 2003
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi)
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 9 9
Kısa Sınav 2 1 2
Total Workload 123
Total Workload / 25 (Hours) 4.92
dersAKTSKredisi 5