Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seç Iii: Eski Türkçe Metin Incelemeleri TRE 414 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GEDİZLİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Türkçenin yazılı olarak mevcut bulunan en eski metinlerini okuyup anlayabilmek, günümüz Türkçesine aktarabilmek ve Türkçenin tarihî gelişimini ve değerlerini ortaya koymaktır.
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kuramsal olarak metin inceleme yöntemlerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Uygulamalı olarak Eski Bulgar Türkçesi, Köktürk Türkçesi ve Uygur Türkçesine ait tarihi metinleri çözümler. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Eski Türkçe dönemindeki metinleri tanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Eski Bulgar Türkçesi, Köktürk Türkçesi ve Uygur Türkçesine ait metinlerden hareketle adı geçen dönemlerin dil özelliklerini akademik düzeyde tanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Eski Türkçeye ait metinleri incelemek suretiyle Türkçenin tarihî gelişimini ve değerlerini ayırt eder. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Eski Türkçe dönemindeki metinleri günümüz Türkçesine aktarır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk Dili’nin tarihî gelişimi ve değerleri.
2 Eski Bulgar Türkçesinin önemli özellikleri.
3 Eski Bulgar Türkçesinin önemli eserleri.
4 Köktürk Türkçesi döneminin dil özellikleri.
5 Orhun Yazıtlarının özellikleri.
6 Orhun Yazıtları üzerine yapılan çalışmalar.
7 Orhun Yazıtlarının gramatikal açıdan incelenmesi.
8 Orhun Yazıtlarının gramatikal açıdan incelenmesi.
9 Ara Sınav
10 Uygur Türkçesi döneminin dil özellikleri
11 Uygur Türkçesi eserlerinin incelenmesi
12 Maniheist Uygur metinlerinin incelenmesi.
13 Hristiyan Uygur metinlerinin incelenmesi.
14 Budist Uygur metinlerinin incelenmesi.
Resources
Course Notes
Course Resources 1) Talat Tekin, Orhon Yazıtları, TDK Yay., Ankara, 2006
2) A. von Gabain, (çev.: Mehmet Akalın) Eski Türkçenin Grameri, TDK Yay., Ankara, 1988
3) R.R. Arat, Eski Türk Şiiri, TTK Basımevi, Ankara, 1986
4) A.B. Ercilasun, Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara, 2004
5) Muharrem Ergin, Orhon Abideleri, Boğaziçi Yay., İstanbul, 2000
6) ORKUN, Hüseyin Namık, Eski Türk Yazıtları, TDK Yayınları, Ankara, 1994.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi)
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi) X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 1 1
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 1 1
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5