Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seç Iii: Eski Türk Edebiyatinda Nesir TRE 446 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Osmanlı dönemi edebî metinlerinin sadece şiirden oluşmadığı, o dönemin edebî ve kültürel gereksinimlerini karşılayan çok sayıda düzyazı metnin üretildiği bilgisi, bu metinleri tanıma, okuma ve yorumlama becerisini sağlamak.
Course Content Osmanlı dönemi Türk edebiyatının belli başlı düzyazı türlerini ve metinlerini tanıma, okuma, anlama ve yorumlama. Türk edebiyatının düzyazı metinlerinin çerçevesi çizilerek edebî, tarihî, dinî ve tasavvufî çok sayıda metni okuma, anlama ve yorumlama (destanî hikâyeler, halk hikâyeleri, hikâyeler, menakıpnâmeler, tezkireler...)
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Klasik edebiyatimizda nesir orneklerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Klasik nesir çözümlerken gereken kaynaklara araştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Klasik bir nesir örneğini çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Klasik nesir ile modern nesir örneklerini karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Bir nesir turunun edebi olup olmadigini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Bir nesri edebi yapan özellikleri anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı edebiyatında düzyazıya giriş ve düzyazı türleri
2 Destanî hikâyeler: Battalnâme-Saltuknâme
3 Menâkıpnâme-i Hacı Bektaş Veli, Menâkıpnâme-i Mahmûd Paşa
4 Dinî metinler: Anonim ilm-i hâl, Dâ?î, Miftâhü?l-cenne, Fetva örnekleri
5 Tasavvufî metinler: Eşrefoğlu, Kaygusuz Abdal
6 Tasavvufî metinler: Vâhidî, Hâce-i Cihân.
7 Tasavvufî metinler: Mesnevî şerhleri
8 Şuara tezkireleri: Sehî, Latîfî, Âşık Çelebi, Sâlim tezkireleri
9 Ara Sınav
10 Dâstân-ı Kırk vezir, Giritli Alî Azîz: Muhayyelât, Âşık Garip, Tâhir ile Zühre, Âşık Kerem. Köroğlu
11 Selçuknâme
12 Tezkiretü?l-evliyâ
13 Maktel-i Hüseyin
14 Tarih kitapları: Gazâvât-ı Hayreddîn Paşa, Âşıkpaşazâde: Tevârîh-i Âl-i Osmân
Resources
Course Notes
Course Resources İZ, Fahir (1996), Eski Türk edebiyatında nesir. 2. bs. Ankara: Akçağ, 1996.
KAVRUK, Hasan (1998), . Eski Türk edebiyatında mensur hikâyeler. İstanbul: MEB, 1998.
LEVEND, Agâh Sırrı (1967) ?Divan edebiyatında hikâye.? TDAY Belleten (1967): 71-117.
YAĞCI, Şerife (2002), ?Klâsik Türk edebiyatı geleneğinde hikaye.? Türk Dünyası Araştırmaları, s. 141 (Kasım-Aralık 2002): 147-160.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi)
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 1 1
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 1 1
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5