Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seç Iii: Eski Türk Edebiyatinda Metin Inceleme. TRE 420 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GEDİZLİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Eski Türk Edebiyatı derslerinde metin incelemelerine giriş, eski Türk edebiyatını öğretimini öğrenmek, eski edebiyatta nazım biçimlerinin her birini, yapıları ve özellikleriyle birlikte anlamak ve tanımak, metinlerin taşıdıkları anlamları doğru ve etkin bir biçimde kavramak, şairin veya okurun metni oluştururkenki amacını anlamak, metinlerin insanların kişiliklerinin, tercihlerinin ve bakış açılarının üzerindeki etkisini görmek, metinlerin yazarlarının ilgilerine ve bakış açılarına göre nasıl ustalıkla oluşturulduğunu okuyucuların algılamalarına bakarak kavramaya çalışmak
Course Content Metin incelemesi nedir? Eski Türk edebiyatından ne anlıyoruz?, Metin incelemenin amacı ve süreci, Eski Türk edebiyatında metin tipleri: Nazım ve nesir, Metnin yapısı Kaç türlü metin incelemesi yapılabilir? , Şiir ve nesrin incelenmesi arasındaki farklar, Metinlerarası ve yazım, metinlerle ilgili sorunlar ve türler, Metin incelemelerinin tarihi ve bu konuda yazılan kitap ve makaleler, Metin incelemesi uygulamalarına giriş, Metin incelemesi uygulaması (Erken dönem Türk edebiyatı-XIII-XIV Asır), Metin incelemesi uygulaması (XV Asır), Metin incelemesi uygulaması (XVI Asır), Metin incelemesi uygulaması (XVI Asır), Metin incelemesi uygulaması (XVII Asır), Metin incelemesi uygulaması (XVII Asır)
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Klasik şiir ile modern bir şiir karşılaştırmasını yapabilir. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Eski Türk edebiyatı metinlerinin yapı ve özelliklerini anlarlar. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Bir gazeli okuyup yorumlayabilirler. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Eski Türk edebiyatı metinlerinin taşıdıkları anlamları doğru ve etkin biçimde anlatır. Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Bir metinden yola çıkarak bir deneme/kompozisyon yazabilirler. Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Bir şiiri, sözlük ve diğer kaynakları kullanarak bir başkasına açıklayabilir. Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Metin incelemesi nedir? Eski Türk edebiyatından ne anlıyoruz?
2 Metin incelemenin amacı ve süreci
3 Eski Türk edebiyatında metin tipleri: Nazım ve nesir.
4 Metnin yapısı. Kaç türlü metin incelemesi yapılabilir?
5 Şiir ve nesrin incelenmesi arasındaki farklar
6 Metinlerarası ve yazım, metinlerle ilgili sorunlar ve türler
7 Metin incelemelerinin tarihi ve bu konuda yazılan kitap ve makaleler.
8 Metin incelemesi uygulamalarına giriş
9 Ara Sınav
10 Metin incelemesi uygulaması (Erken dönem Türk edebiyatı-XIII-XIV. Asır, XV. Asır).
11 Metin incelemesi. uygulaması (XVI. Asır)
12 Metin incelemesi uygulaması (XVI. Asır).
13 Metin incelemesi uygulaması (XVII. Asır).
14 Metin incelemesi uygulaması (XVII. Asır).
Resources
Course Notes
Course Resources ŞENTÜRK, Atilla (1999), Osmanlı Şiiri Antolojisi, İstanbul: Yapı-Kredi Yayınları.
SARAÇ, Yekta (2000), Klasik Edebiyat Bilgisi Belagat, İstanbul: Bilimevi Kitabevi
TARLAN, Ali Nihad (1937, Metinler Şerhine Dair, İstanbul: Suhulet Matbaası.
İZ, Fahir Eski Türk Edebiyatında Nazım ve Nesir, Ankara: Akçağ Yayınları
DEMİREL, Şener,(2005) Tahirü?l-Mevlevi (Olgun)?dan metin şerhi örnekleri, Ankara: Araştırma Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi)
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 1 1
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 1 1
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 5