Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seç Iii: Çağdaş Türk Hikayeciliği TRE 418 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Çağdaş Türk hikâyecilerini ve eserlerini tanıtarak bunlardan Türkçe eğitiminde yararlanılmasını sağlamak.

Course Content

Hikaye türü edebiyatımıza Tanzitla birlikte girmiştir. Servet-i Fünun, Fecr-i Âti ve Milli Edebiyat dönemlerinde önemli gelişmeler gösteren hikâye türü son dönemde en başarılı örneklerini vermiştir. Çağdaş hikâyecilerimizin ortaya koudukları hikâye örnekleri okunarak bu tür ve mesajlar öğrencilere kazandırılacaktır. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 5. Türkçe eğitiminde çağdaş hikâye metinlerinden yararlanmayı öğrenir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 4. Hikâye türü hakkında bilgi sahibi olur, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 1. Çağdaş Türk hikâyecilerini tanır ve onların fikirlerini öğrenir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 3. Çağdaş hikâye örneklerini okur ve karşılaştırır, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 2. Cumhuriyet devri Türk hikâyeciliğinin gelişme aşamalarını kavrar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Deresin İçeriği ve kaynakların tanıtımı
2 Yenileşme problemleri arasında Hikâyeciliğimizin hikâyesi,
3 Hikâye türünü oluşturan unsurlar. (Kurgu, Olay örgüsü, Yer, Zaman, Anlatıcı, Bakış açısı, Şahıs kadrosu vb.)
4 Hikâye Türleri, OLAY ve DURUM hikâye örnekleri
5 Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Hikâyeciliği, “Rüyalar” Orhan Okay, Hece, S.46-47, s.176
6 Memduh Şevket Esendal, “Eyüp Sultan Yolcusu”, “Otlakçı" Ayfer Tunç, Hece, s.190
7 Sait Faik Abasıyanık, “Karanfiller ve Domates Suyu”, “Hişt Hişt” Necip Tosun, s.216
8 Yakup Çelik, Sait Faik, Oğuz Atay, “Unutulan”
9 ARA SINAV
10 Necip Fazıl Kısakürek, Hikâyelerim – Eski Elbiselerin Hafızası
11 Oğuz Atay, “Unutulan”
12 Sabahattin Ali, Değirmen Zübeyde Şenderin, s.194
13 Sabahat Emir, “Botoks”, Mustafa Kutlu, “Huzursuz Bacak”
14 Necati Mert, Zamansız Zamansız, Hece, Ekim 2011
Resources
Course Notes
Course Resources

Cevdet Kudret, Edebiyatımızda Hikâye ve Roman I – II, Necip Tosun, Türk Öykücülüğünde Mustafa Kutlu, Hece dergisi, Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, Ekim-Kasım 2000, S.46-47, Ali İhsan KOLCU, Öykü Sanatı, 2.Bas kı, Konya 2006, Mehmet Tekin, Roman Sanatı I, Romanın Unsurları, Ötüken, İst.2001, Yaşar Nabi Nayır, Yeni Öyküler, Varlık yay, İst. TDV İslâm Ansiklopedisi, Hikâye maddesi, C.17, İst.1998, Mehmet Kaplan, Hikâye Talileri, 2.Baskı, Dergah yay., İst.1984 Ömer Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü, Kaknüs yay., İst.1998 İsmail Çetişli, Metin Tahlillerine Giriş, Akçağ, Ankara 2004, Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Akçağ yay., Ankara 2000, Tahir Alangu, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman, I-II-III, İstanbul 1968 Asım Bezirci, 1950 Sonrası Hikâyeciliğimiz, ABC yay., İst.1980

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi) X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 5